AKKAdia Suliszew

Suliszew

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Nasze sie­dli­sko poło­żo­ne jest wśród łąk i lasów otu­li­ny Pusz­czy Boli­mow­skiej. Sta­ra­my się żyć w har­mo­nii z ota­cza­ją­cym nas śro­do­wi­skiem, nie inge­ru­jąc bez potrze­by w jego życie. Część ota­cza­ją­cej nas zie­mi zosta­wi­li­śmy w sta­nie dzi­kim. Nie inge­ru­je­my w ten teren, bo zale­ży nam aby zwie­rzę­ta mia­ły tam swo­ją enkla­wę a rośli­ny rosły swo­bod­nie two­rząc natu­ral­ny obszar. Nasze domo­stwo zbu­do­wa­li­śmy w spo­rej czę­ści samo­dziel­nie z pomo­cą przy­ja­ciół. Zasto­so­wa­li­śmy w nim mate­ria­ły natu­ral­ne takie jak gli­na i drew­no. Jest w nim wie­le sprzę­tów i przed­mio­tów, któ­rym nada­li­śmy nowe funk­cje i este­ty­kę. W gospo­dar­stwie uży­wa­my jedy­nie natu­ral­nych nawo­zów i środ­ków ochro­ny roślin. Przy­go­to­wu­je­my je sami, z tego co rośnie w naszym oto­cze­niu. Ener­gię czer­pie­my ze słoń­ca a wodę desz­czo­wą wyko­rzy­stu­je­my nie tyl­ko do dzia­łań w ogro­dzie ale wszę­dzie tam gdzie jest to moż­li­we. Zie­mię użyź­nia­my wła­snym kom­po­stem. W sło­mie sadzi­my ziem­nia­ki i uży­wa­my jej do two­rze­nia grzą­dek, ściół­ku­je­my nią zie­mię wszę­dzie tam, gdzie wyma­ga użyź­nie­nia. Nasze menu sta­no­wią w dużej mie­rze rośli­ny rosną­ce dzi­ko wokół nas oraz te, któ­re uda się nam wyho­do­wać. Pasjo­nu­je nas bogac­two sma­ków i aro­ma­tów kuch­ni roślin­nej, któ­ry­mi dzie­li­my się z naszy­mi gość­mi. Pra­cu­je­my nad budo­wą let­niej kuch­ni, w któ­rej kró­lo­wał będzie piec pom­pe­jań­ski. Pla­nu­je­my też budo­wę toa­le­ty kom­po­stu­ją­cej i let­nich prysz­ni­ców ple­ne­ro­wych. W AKKA­dii orga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty zwią­za­ne z dzi­ką kuch­nią i zio­ła­mi. Pla­nu­je­my orga­ni­za­cję ple­ne­rów malar­skich i warsz­ta­tów odna­wia­nia mebli. Zaj­mu­je­my się psa­mi i pra­cą nad budo­wa­niem dobrej komu­ni­ka­cji mię­dzy nimi a ich opie­ku­na­mi. Naszą pasją jest tak­że moto­cy­klizm, sze­ro­ko poję­te ręko­dzie­ło oraz muzy­ko­wa­nie. Lubi­my naszą samot­nię peł­ną melo­dyj­nej ciszy ota­cza­ją­cej nas przy­ro­dy. Naj­bar­dziej cie­szy­my się nią w towa­rzy­stwie ludzi ema­nu­ją­cych dobrą energią.


osoba kontaktowa:

Agnieszka

telefon:

601801741

adres:

96–115, Suli­szew 52e