Anielskie Ogrody

Budachów

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Aniel­skie Ogro­dy — edu­ka­cyj­ne eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo rol­ne z przy­do­mo­wym ogro­dem i Inter­ne­to­wa Aka­de­mia Aniel­skich Ogro­dów. Kur­sy ogrod­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w ogro­dzie i przez inter­net. Jak upra­wiać wła­sne eko warzy­wa, owo­ce, zio­ła i kwia­ty na sła­bej zie­mi. Eko­lo­gicz­ny ogród, spi­żar­nia i kuch­nia. Krok po kro­ku. Od zia­ren­ka do sto­łu. Eko­lo­gia reali­zo­wa­na jest w opar­ciu o bio­róż­no­rod­no­ści i ele­men­ty per­ma­kul­tu­ry. Spe­cja­li­zu­je­my się w upra­wie warzyw na sła­bej zie­mi (raba­ty wynie­sio­ne, warzyw­ni­ki i zio­łow­ni­ki skrzyn­ko­we, upra­wa w balo­tach sia­na). Poka­zu­je­my co moż­na zro­bić, aby ogród stał się kuch­nią, spi­żar­nią, apte­ką, kwia­ciar­nią, dro­ge­rią i miej­scem wypoczynku.


osoba kontaktowa:

Bogdan Kasperski

telefon:

+48501256376

strona internetowa:

http://www.anielskieogrody.pl

adres:

Buda­chów 1

66–630 Buda­chów