Autonomia Postolin

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Ogród warzyw­no-kwia­to­wy w otu­li­nie 200 let­nich dębów bez­szy­puł­ko­wych, pro­wa­dzo­ny w kul­tu­rze no dig i per­ma­kul­tu­ry. Pierw­sze zało­że­nia ogro­do­we od 2019 roku, mło­dy sad owo­co­wy w zręb­kach drzew­nych, samo­siew kono­pii włók­ni­stych, dzi­ka łąka z rośli­na­mi rude­ral­ny­mi koszo­na tyl­ko raz w roku, we wrze­śniu. Na sie­dli­sku co roku bytu­ją m. inny­mi osy kle­can­ki i modlisz­ki euro­pej­skie. W cen­trum wsi Posto­lin, znaj­du­je się park den­dro­lo­gicz­ny z XIX wie­ku z kolek­cją ponad 100 cie­ka­wych oka­zów flo­ry np. tuli­pa­now­ce ame­ry­kań­skie, dagle­zje, cisy, jodły olbrzy­mie, cypry­śni­ki błot­ne, lipy, klo­ny i platany.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_w_Postolinie
Zapra­szam miło­śni­ków natu­ry do odwie­dze­nia i wymia­ny doświadczeń.

osoba kontaktowa:

Małgosia Anna

adres:

Posto­lin