Dodaj swoje miejsce

Mapa Permakultury

Chcesz zna­leźć się na Mapie Per­ma­kul­tu­ry? Wypeł­nij formularz: ↓

Podaj nazwę miej­sca (ini­cja­ty­wy), dodaj krót­ki, tre­ści­wy opis (waż­ne, by zna­la­zło się w nim, w jaki spo­sób reali­zu­jesz zasa­dy per­ma­kul­tu­ry) i wybierz kate­go­rię miej­sca (możesz zazna­czyć kil­ka opcji).

Podaj infor­ma­cje kon­tak­to­we, by oso­by zain­te­re­so­wa­ne mogły się do Cie­bie zgła­szać bez­po­śred­nio oraz współ­rzęd­ne geo­gra­ficz­ne, aby moż­na było zazna­czyć pinez­ką (ikon­ką) miej­sce na mapie.

Opis Two­je­go miej­sca (ini­cja­ty­wy) oraz dane kon­tak­to­we znaj­dą się na osob­nej pod­stro­nie (przy­kład), do któ­rej będzie pro­wa­dził link pod pinez­ką (ikon­ką) na mapie.

Zała­duj zdję­cie albo kil­ka zdjęć, z któ­rych będzie moż­na wybrać, to naj­le­piej pasu­ją­ce do mapy i podstrony.

Zanim wyślesz zgło­sze­nie, zapo­znaj się z naszą poli­ty­ką pry­wat­no­ści.