Doświadczalna

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Dział­ka Doświadczalna
Dział­ka ROD o powierzch­ni 280 m² któ­rej obli­cze zaczę­ło się zmie­niać 3 lata temu.
Z kawał­ka zie­mi poro­śnię­tej tra­wą, od kil­ku lat zmie­nia się w ogród permakulturowy.
Ze zruj­no­wa­nych murów nie­do­koń­czo­nej altan­ki, powstał mały domek, któ­re­go ścia­ny pokry­wa tynk gli­nia­ny, a kon­struk­cję dachu wyko­na­łem z drew­na z odzysku.
Jest to miej­sce doświad­cza­nia i kre­acji, gdzie razem z rodzin­ką mamy oka­zje miło spę­dzić czas pod­czas pra­cy i odpo­czyn­ku, gdzie mamy oka­zję uczyć się wie­lu przy­dat­nych umie­jęt­no­ści i doświad­czać bli­sko­ści z przyrodą.
Powsta­ły licz­ne grząd­ki i spi­ra­la zio­ło­wa z oczkiem wod­nym, swo­je miej­sce zna­la­zły krze­wy i drzew­ka owo­co­we, byli­ny, pną­cza i rośli­ny jed­no­rocz­ne, oraz grzyby.
Powsta­ło wie­le wza­jem­nych powią­zań, gdzie róż­ne funk­cje peł­ni wie­le ele­men­tów, a owe ele­men­ty posia­da­ją wie­le funk­cji, gdzie jest łapa­na i maga­zy­no­wa­na ener­gia, a pro­ces pro­jek­to­wa­nia i wdra­ża­nia odby­wa się mały­mi i powol­ny­mi kro­ka­mi, gdzie żad­na kro­pla wody nie nie mar­nu­je, bo jest zatrzy­ma­na i roz­pro­szo­na na miejscu.
Jest to miej­sce o coraz więk­szej róż­no­rod­no­ści orga­ni­zmów ze świa­ta flo­ry i fau­ny, z któ­re­go uzy­sku­je­my coraz więk­szy plon.

osoba kontaktowa:

Tomasz Strzałkowski

telefon:

+48504200488

adres:

Ogród ROD Spo­koj­na Doli­na, przy ul. Wojanowskiej