Dworska Zagroda

Gospodarstwo Regeneratywne

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Kto to tak napraw­dę Dwor­ska Zagro­da.. to Agniesz­ka i Jakub, to gospo­dar­stwo rege­ne­ra­tyw­ne, któ­re jest na począt­ku trud­nej ale i nie­sa­mo­wi­tej dro­gi w budo­wa­niu małe­go lokal­ne­go gospo­dar­stwa, bez uży­cia nawo­zów sztucz­nych, bez szko­dli­wych środ­ków ochro­ny roślin. Nie inte­re­su­je nas ilość ale jakość wytwa­rza­nej żyw­no­ści, żyw­no­ści orga­nicz­nej. Nie dzie­li­my pro­duk­tów na te dla naszej rodzi­ny i na te na sprze­daż. Uczy­my się dbać o zwie­rzę­ta, któ­re zadba­ją o naszą zie­mie, tyl­ko zdro­wa zie­mia może nas wykar­mić. Czy popeł­nia­my błę­dy? Tak, ubo­le­wa­my nad tym, ale i widzi­my że z każ­dym sta­je­my się mądrzej­si i bar­dziej zmo­ty­wo­wa­ni, żeby to co robi­my robić lepiej.
Zapra­sza­my do towa­rzy­sze­nia nam w tej podróży,
Dwor­ska Zagro­da Gospo­dar­stwo Regeneratywne.


osoba kontaktowa:

Jakub

telefon:

508766122

strona internetowa:

https://www.youtube.com/channel/

adres:

43–426 Kost­ko­wi­ce ul. Dwor­ska 66