EKO-OSADA BRZOZÓWKA

Brzozówka, Cielądz

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

W małej wsi Brzo­zów­ka, w cen­tral­nej Pol­sce two­rzy­my eko-osa­dę – miej­sce, któ­re wybie­ra­ją sobie na sie­dzi­bę ludzie wol­ni, sza­nu­ją­cy Przy­ro­dę i daw­ne sło­wiań­skie tra­dy­cje. Sta­ro­pol­skim oby­cza­jem, zasadź­ca Osa­dy wyzna­czył jej spo­łecz­ne cen­trum i z pomo­cą pierw­szych osad­ni­ków i wolon­ta­riu­szy wybu­do­wał pierw­sze obiek­ty, któ­re słu­żą wszyst­kim. Wokół tego cen­trum jest 16 dzia­łek pry­wat­nych, któ­re suk­ce­syw­nie zasie­dla­ją Osad­ni­cy. Jest to wspól­no­ta inten­cyj­na, gdyż każ­da rodzina/osoba, prze­by­wa­jąc na swo­im tere­nie, uczest­ni­czy w życiu Osa­dy i ota­cza­ją­ce­go Świa­ta w takim wymia­rze, w jakim zechce – tak, że nikt u nas nie czu­je się samot­nie. Pro­pa­gu­je­my budow­nic­two natu­ral­ne i per­ma­kul­tu­rę oraz korzy­sta­nie z odna­wial­nych źró­deł ener­gii i pro­wa­dzi­my w tych dzie­dzi­nach szko­le­nia i warsz­ta­ty. Na tere­nie Osa­dy budu­je­my domy z mate­ria­łów natu­ral­nych. Zaczę­li­śmy w 2016 roku budu­jąc eks­pe­ry­men­tal­ną Kopu­łę Brzo­zów­ki, z ok. 300 kostek sło­my otyn­ko­wa­nej wap­nem, Kopu­ła ta słu­ży nam jako miej­sce spo­tkań spo­łecz­no­ści oraz zajęć takich jak kon­cer­ty, medy­ta­cje, pre­zen­ta­cje sztu­ki. Do począt­ku 2021 roku powsta­ły zaś trzy domy miesz­kal­ne: Ze sło­my gli­ny i wap­na , 100% drew­nia­ny oraz szkie­le­to­wo-drew­nia­ny ze ścia­na­mi wypeł­nio­ny­mi masą wapien­ną. W fazie inwe­sty­cyj­nej są kolej­ne trzy domy w tych tech­no­lo­giach. Tak­że dba­my o zdro­wie i roz­wój ducho­wy, a więc naszą prze­strzeń udo­stęp­nia­my nauczy­cie­lom prak­tyk — od jogi do ener­gii krysz­ta­łów. Szcze­gól­na wieź łączy nas z przy­ja­ciół­mi z Osa­dy Rodo­wej na Bia­ło­ru­si. Czer­pie­my też ze skarb­ni­cy wie­dzy rdzen­nych naro­dów Peru, Mek­sy­ku i Gwa­te­ma­li. A poka­zy upra­wy i zasto­so­wa­nia ziół wyko­nu­ją u nas rodzi­me zie­lar­ki. Z naszej Osa­dy wycho­dzą też ini­cja­ty­wy ochro­ny Przy­ro­dy: Od począt­ku popie­ra­my zakaz GMO, w 2019 roku współ­two­rzy­li­śmy koali­cję „Pol­ska wol­na od 5‑G”, zaś w 2020 wystę­po­wa­li­śmy w obro­nie praw oby­wa­tel­skich. W naszej gmi­nie sprze­ci­wi­li­śmy się budo­wie zlew­ni ście­ków, pod mylą­cej nazwie „kom­po­stow­ni”.

Kró­lo­wą naszych roślin są kono­pie włók­ni­ste, któ­rych liście i kwia­to­sta­ny zbie­ra­my i suszy­my ręcz­nie. Z tego powsta­ją pre­pa­ra­ty CBD, her­bat­ka a sło­ma konop­na jest uży­wa­na w budownictwie.


osoba kontaktowa:

Paweł A. Fijałkowski

telefon:

+48506980648

strona internetowa:

http://eko-brzozowka.pl

adres:

Brzo­zów­ka 25

96–214 Cie­lądz

pow. raw­ski