Ekologiczne Ogrody Permakulturowe w Dobrym Smaku

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Upra­wia­my pra­wie wszyst­kie warzy­wa jakie rosną w naszym kli­ma­cie spe­cja­li­zu­jac sie w ogór­kach, pomi­do­rach i sala­tach. Nasze warzy­wa są peł­no­war­to­ścio­wym pokar­mem powsta­ją­cym na żywej gle­bie zasi­la­nej wła­sny­mi kom­po­sta­mi. Mamy cer­ty­fi­kat PL — EKO 07–18058, upra­wia­my per­ma­kul­tu­ro­wo z wyko­rzy­sta­niem ele­men­tów rol­nic­twa bio­dy­na­micz­ne­go. Nale­ży­my do Deme­ter Polska.

osoba kontaktowa:

Jacek Pospiszyl

telefon:

692 457 901

adres:

Koziel­ska 434a 44–164 Gliwice