Folwark Poganty

Warmia i Mazury, Poland

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

We care abo­ut spa­ce, buil­dings, land and ani­mals (4 goats). We have star­ted to deve­lop a per­ma­cul­tu­re gar­den. We hope that the Earth will return love to us.


Razem z rodzi­ną jeste­śmy pra­cow­ni­ka­mi – gospo­da­rza­mi Fol­war­ku. Miesz­ka­my tu, dba­my o prze­strzeń, budyn­ki, zie­mię i zwie­rzę­ta. Staż mamy nie­dłu­gi, zdą­ży­li­śmy jed­nak przy­jąć na świat 4 kóz­ki. To nasz pierw­szy sezon w ogro­dzie, jesie­nią zdą­ży­li­śmy przy­go­to­wać część ogro­du per­ma­kul­tu­ro­wo. Mamy nadzie­ję, że zie­mia odwdzię­czy nam tę miłość, bo od zwie­rząt już dosta­li­śmy jej mnóstwo.


osoba kontaktowa:

Agnieszka Czapi Trzepizur

strona internetowa:

www.ziemiomoc.blogspot.com

adres:

Giżyc­ko

Poland

54.094232, 21.749359