Fundacja Leśni Agronauci

Smólnik, Goworowo

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Sie­dzi­bą Fun­da­cji jest leśne sie­dli­sko w Smól­ni­ku, gospo­dar­stwo rege­ne­ra­tyw­ne, gdzie powsta­je mię­dzy inny­mi ogród per­ma­kul­tu­ro­wy, bazu­ją­cy na dzi­kim ogro­dzie jadalnym.
Orga­ni­zu­je­my leśne spa­ce­ry, warsz­ta­ty arche­olo­gicz­ne i arty­stycz­ne, pik­ni­ki eko­lo­gicz­ne, wycieczki.


osoba kontaktowa:

Agnieszka Milewska

telefon:

533-950-442

strona internetowa:

http://www.lesniagronauci.pl

adres:

Smól­nik 1, 07–440 Goworowo