Fundacja Żywa Przestrzeń

Bryńsk

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Fun­da­cja Żywa Prze­strzeń to orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa i przed­się­bior­stwo spo­łecz­ne, któ­ra chce reali­zo­wać nastę­pu­ją­ce cele: eko­lo­gia, wspie­ra­nie wszyst­kich prze­ja­wów pozy­tyw­ne­go spoj­rze­nia na świat, sze­ro­ko poję­ta ani­ma­cja kul­tu­ry, akty­wi­za­cja lokal­nych spo­łecz­no­ści, reali­za­cja pro­jek­tów słu­żą­cych czło­wie­ko­wi i prze­strze­ni, zwłasz­cza tej zielonej.
Jako przed­się­bior­stwo spo­łecz­ne reali­zu­je­my nastę­pu­ją­ce usługi:
— edu­ka­cja zwią­za­na z eko­lo­gią, dzia­ła­niem w lokal­nych spo­łecz­no­ściach, zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem, roz­wo­jem oso­bi­stym w duchu per­ma­kul­tu­ry i kul­tu­ry rodzi­mej, onli­ne i na żywo
— warsz­ta­ty roz­wo­jo­we, ręko­dziel­ni­cze, arty­stycz­ne — szy­deł­ko­wa­nie, makra­ma, two­rze­nie mota­nek, lino­ryt, zduń­stwo, gim­na­sty­ka sło­wiań­ska, język angiel­ski dla przedszkolaków
— orga­ni­za­cja spo­tkań, kon­fe­ren­cji, kil­ku­dnio­wych warsz­ta­tów rozwojowych

ANIMACJA O FUNDACJI 🙂


osoba kontaktowa:

Agata Grzywińska

strona internetowa:

adres:

 ul. Sło­necz­na 13

13–230 BRYŃSK