Gospodarstwo permakulturowe w Czarnej

Region Lubuski

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Gospo­dar­stwo per­ma­kul­tu­ro­we w Czar­nej znaj­du­je się w malow­ni­czo poło­żo­nym tere­nie z dala od naj­bliż­szych zabu­do­wań. Per­ma­kul­tu­ra reali­zo­wa­na jest wzo­ru­jąc się na upra­wach Sep­pa Hol­ze­ra i Masa­no­bu Fuku­oki. Filo­zo­fia jaką się kie­ru­je­my, to m.in. samo­wy­star­czal­ność w jak naj­szer­szym zakre­sie. Gospo­dar­stwo jest pro­jek­to­wa­ne zgod­nie ze sztu­ką Feng Shui.

osoba kontaktowa:

Piotr Warszyński

adres:

Czar­na, lubuskie