Gospodarstwo Permakulturowe „Żywe Pola”

Czarna, gm. Zabór

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Gospo­dar­stwo zosta­ło stwo­rzo­ne przez ludzi, któ­rzy mają dość ota­cza­ją­cej nas tru­ją­cej żyw­no­ści. Chcie­li­śmy żyć bli­sko natu­ry, czer­piąc radość z pasji jaką jest nasza pra­ca. Two­rzy­my natu­ral­ne sie­dli­sko na wzór ogro­dów leśnych zgod­nie z zasa­da­mi Feng Shui. Pra­gnie­my mieć żyw­ność taką, jaką mie­li nasi pra­dziad­ko­wie. Stwo­rzyć trwa­łą, samo­re­gu­lu­ją­cą się struk­tu­rę, w któ­rej połą­czy­my roż­ne wzor­ce, któ­re nas zainspirowały.

osoba kontaktowa:

Piotr Warszyński

adres:

Czar­na gm. Zabór