Gospodarstwo pod Kuklaczem

Projekty parmakultura

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Gospo­dar­stwo pod Kukla­czem, poło­żo­ne w Beski­dzie Wyspo­wym to obszar 1,4 Ha pro­wa­dzo­ny przez absol­wen­ta stu­diów Per­ma­cul­tu­re Design Cour­se Geof­fa Law­to­na w peł­nej zgo­dzie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry. Naczel­ną zasa­dą gospo­dar­stwa jest osią­gnię­cie cał­ko­wi­tej samo­wy­star­czal­no­ści żywie­nio­wej w opar­ciu o zamknię­ty obieg ener­gii w jego ramach. W gospo­dar­stwie reali­zo­wa­ny jest sys­tem wytwa­rza­nia żyw­no­ści dla czte­ro­oso­bo­wej rodzi­ny jako połą­cze­nie ogro­du warzyw­ne­go, kur, sadu i sta­wów ryb­nych. Gospo­dar­stwo jest poło­żo­ne na połu­dnio­wo wschod­nim zbo­czu co umoż­li­wia wdro­że­nie total­ne­go sys­te­mu gro­ma­dze­nia i roz­są­cza­nia wody opa­do­wej, któ­ra jest jedy­nym źró­dłem zasi­la­nia sta­wów i pod­le­wa­nia. Reali­zu­je­my sys­tem wytwa­rza­nia gle­by z wyko­rzy­sta­niem kur oraz mate­ria­łu zie­lo­ne­go z łąki gór­skiej. Jeste­śmy w trak­cie doko­ny­wa­nia dużej ilo­ści nasa­dzeń, któ­rych zada­niem jest uzy­ska­nie wil­got­ne­go mikro­kli­ma­tu korzyst­ne­go dla roz­wo­ju flo­ry. W obli­czy zmian kli­ma­tycz­nych i wymie­ra­nia rodzi­mych gatun­ków drzew eks­pe­ry­men­tu­je­my z nowy­mi gatun­ka­mi taki­mi jak jadło­szyn czy morin­ga. Posta­wi­li­śmy na zbu­do­wa­nie trwa­łe­go eko­sys­te­mu, któ­re­go czę­ścią jest nasz solid­ny muro­wa­ny i bar­dzo dobrze wypo­sa­żo­ny dom, szklar­nia oraz sala do szko­leń z par­ma­kul­tu­ry. Przede wszyst­kim jed­nak inwe­stu­je­my w drze­wa, trwa­łe struk­tu­ry do zbie­ra­nia wody oraz wpro­wa­dza­nie olbrzy­mie­go zróż­ni­co­wa­nia bio­róż­no­rod­nych gatun­ków. Od stro­ny zabez­pie­cze­nia na wypa­dek trud­nych cza­sów budu­je­my nie­du­ży domek oraz zakła­da­my per­ma­kul­tu­ro­wą plan­ta­cję wierz­by ener­ge­tycz­nej. Dru­gą naj­waż­niej­szą czę­ścią funk­cjo­no­wa­nia gospo­dar­stwa, sta­no­wią­ce­go pole doświad­czal­ne, jest pro­jek­to­wa­nie podob­nych gospo­darstw per­ma­kul­tu­ro­wych i poma­ga­nie rodzi­nom w inwe­sto­wa­niu zaso­bów w samo­wy­star­czal­ność żywie­nio­wa i energetyczną


osoba kontaktowa:

Leszek Frankiewicz

strona internetowa:

https://permakultura-projekty.pl

adres:

Sie­kier­czy­na 556

34–600 Lima­no­wa