Ogrody Ciepłego Wnętrza

Hortiterapia

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Otwo­rzyć swój ogród dla innych — takie zawsze mia­łam marze­nie. I teraz je speł­niam. Orga­ni­zu­ję w swo­ich ogro­do­wych wnę­trzach warsz­ta­ty hor­ti­te­ra­pii dla róż­nych grup (dzie­ci, senio­rów, kobiet, wyklu­czo­nych spo­łecz­nie, osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi…). W czę­ści warzyw­nej pra­cu­je­my na pod­wyż­szo­nych grząd­kach, uczy­my się robić kom­post, wyko­rzy­stu­je­my obor­nik… W czę­ści repre­zen­ta­cyj­nej pie­lę­gnu­je­my rośli­ny, zbie­ra­my kwia­ty do kom­po­zy­cji lub naj­zwy­czaj­niej odpo­czy­wa­my napa­wa­jąc się zapa­chem roślin. Robię też warsz­ta­ty kuli­nar­ne, laso­ter­pię w naszym lesie za domem lub jesie­nią wykopki…


osoba kontaktowa:

Ewelina Affa-Kulig

telefon:

888846510

adres:

Raków 70a, 48–120 Baborów