Informacje

Mapa Permakultury

 

Mapa adre­so­wa­na jest do osób zain­te­re­so­wa­nych per­ma­kul­tu­rą, mogą się na niej ogła­szać oso­by pry­wat­ne, fir­my oraz orga­ni­za­cje utoż­sa­mia­ją­ce się z ruchem per­ma­kul­tu­ry oraz odwo­łu­ją­ce się w swo­ich dzia­ła­niach do jej zasad etycz­nych (patrz: co to jest per­ma­kul­tu­ra).

Celem mapy jest wymia­na i udo­stęp­nia­nie infor­ma­cji o lokal­nych ini­cja­ty­wach pro­śro­do­wi­sko­wych a tak­że inte­gra­cja świa­do­mej eko­lo­gicz­nie spo­łecz­no­ści na pozio­mie krajowym.

Kolo­ro­wy­mi pinez­ka­mi-iko­na­mi na mapie zazna­czo­no miej­sca per­ma­kul­tu­ry: ogro­dy, gospo­dar­stwa, eko­wio­ski, cen­tra edu­ka­cji i inne per­ma­kul­tu­ro­we ini­cja­ty­wy… Miej­sca są na róż­nym eta­pie roz­wo­ju – są wśród nich rów­nież pro­jek­ty, któ­re też war­to wska­zy­wać, jeśli są w realizacji.

Miej­sca zosta­ły podzie­lo­ne na kate­go­rie róż­nią­ce się na mapie iko­na­mi — na pasku bocz­nym mapy moż­na je dowol­nie wybie­rać i segre­go­wać, co poma­ga w odnaj­dy­wa­niu wła­ści­wych informacji.

Moż­na rów­nież prze­glą­dać kate­go­rie, lin­ki dosy­ła­ją­ce znaj­du­ją się na stro­nie głów­nej poni­żej mapy.

Aby dowie­dzieć się wię­cej o miej­scu wystar­czy klik­nąć w okien­ko pop-up jakie otwie­ra się nad pinez­ką na mapie (albo klik­nąć w post na stro­nie kate­go­rii), by przejść na pod­stro­nę dane­go miej­sca, gdzie moż­na zna­leźć wię­cej informacji.

Admi­ni­stra­to­rzy mapy nie bio­rą odpo­wie­dzial­no­ści za sto­pień wia­ry­god­no­ści opi­su, któ­ry leży w gestii i dobrej inten­cji oso­by wnio­sku­ją­cej o wpi­sa­nie na mapę.

Zapra­sza­my do dzia­ła­nia i współpracy!

 

 

 

Admi­ni­stra­to­rem mapy oraz danych na niej zawar­tych jest PermaKultura.Edu.Pl, szcze­gó­ły na stro­nie naszej poli­ty­ki pry­wat­no­ści.