Kalpapāda

Manasterz, Podkarpacie

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Kal­pa­pāda to Per­ma­kul­tu­ro­we Sie­dli­sko Poka­zo­we o powierzch­ni 1,35 ha, zlo­ka­li­zo­wa­ne na ubo­czu przy­siół­ka wsi Mana­sterz, na Pogó­rzu Dynow­skim (woj. Pod­kar­pac­kie). To miej­sce two­rzo­ne przez Mar­ci­na Krze­szew­skie­go i poma­ga­ją­ce mu Anio­ły, Leśne Skrza­ty i Dobre Duszycz­ki. Na prze­strze­ni ostat­nich lat set­ki osób doło­ży­ło swo­ją „cegieł­kę” chcąc poznać szla­ki prze­cie­ra­ne przez pio­nie­ra, któ­ry zre­zy­gno­wał ze sta­łe­go docho­du, by żyć na boga­to pra­wie bez rachun­ków. Tutaj sto­su­je i demon­stru­je nisko­bu­dże­to­we roz­wią­za­nia sprzy­ja­ją­ce samo­wy­star­czal­no­ści i życiu Slow Life.

Mar­cin pasjo­nu­je się per­ma­kul­tu­rą od 2012 roku. Od 2015 roku na tere­nie Kal­pa­pādy powsta­ły takie ele­men­ty jak: maleń­ka Chat­ka Leśna w tech­no­lo­gii z kostek sło­my z dachem wza­jem­nie zaklesz­czo­nym, otyn­ko­wa­na gli­ną i wap­nem, zimą ogrze­wa­na chru­stem spa­la­nym w aku­mu­la­cyj­nym pie­cu rakie­to­wym. Sie­dli­sko nie jest pod­łą­czo­ne do sie­ci ener­ge­tycz­nej, ale jest zasi­la­ne nie­wiel­ką insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną. Mię­ciut­ką wodę desz­czo­wą w każ­dym kra­nie na jego tere­nie zapew­nia sys­tem zbie­ra­nia, fil­tra­cji i maga­zy­no­wa­nia wody desz­czo­wej. Jej dys­try­bu­cją zaj­mu­je się gra­wi­ta­cja. Na kuch­ni let­niej jest tra­dy­cyj­ny gli­nia­ny piec chle­bo­wy. W Kal­pa­pādzie ogrod­ni­czy się w pół­dzi­kim sty­lu, a wszel­ką moż­li­wą mate­rię wermi­kom­po­stu­je albo kom­po­stu­je. Nawet odcho­dy ludz­kie są tutaj kom­po­sto­wa­ne na gorą­cej pry­zmie. Mniej­szy­mi pro­jek­ta­mi są hot tube, sło­necz­ny prysz­nic, sło­necz­na suszar­nia, duży sta­ry sad, żywe wierz­bo­we ogro­dze­nie i inne ciekawostki.

Jeśli cią­gnie Cię w tę stro­nę, chcesz podej­rzeć nie­któ­re roz­wią­za­nia, a może chcesz doświad­czyć jak żyje się tak bli­sko natu­ry, w duchu Zero­Wa­ste, Slow Life, dowie­dzieć się jak dostrze­gać lokal­ne zaso­by, myśleć ener­gia­mi, mini­ma­li­zo­wać rachun­ki i ślad eko­lo­gicz­ny zer­k­nij na stro­ny inter­ne­to­we po pra­wej stro­nie. Dla wszyst­kich chcą­cych zoba­czyć sie­dli­sko na wła­sne oczy, orga­ni­zo­wa­ne są warsz­ta­ty i inne wyda­rze­nia. Zain­te­re­so­wa­ny? Sub­skry­buj blo­ga! Wte­dy nie omi­nie Cię żad­ne wyda­rze­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Kal­pa­pa­dę,  bo info o nich będziesz dosta­wać pro­sto na email 😀

Wejdź na http://kalpapada.wixsite.com/kalpapada i po pra­wej stro­nie wpisz swój adres ema­il i klik­nij »sub­skry­buj«

Do miłe­go!

___________

INNE LINKI:

https://www.youtube.com/channel/UCYpLkGftZ5d5jnKmapKlrzw

https://www.facebook.com/kalpapada

Film promocyjny z warsztatów: https://www.youtube.com/watch?v=5q5_viHpMSo

Wywiad dla porozmawiajmy.tvhttp://porozmawiajmy.tv/kalpapada-samuela-i-marcin/

Wywiad dla MOJE ALTER EKO:  https://www.youtube.com/watch?v=rUUZznMfzCY

WEBINAR: Permakultura w projektowaniu prostego życia bez rachunków: https://www.youtube.com/watch?v=DUShgq8iqWY


osoba kontaktowa:

Krzeszewski Marcin

telefon:

+48 881 584 319

adres:

Mana­sterz