Centrum edukacji

Ogrody Ciepłego Wnętrza

Otwo­rzyć swój ogród dla innych — takie zawsze mia­łam marze­nie. I teraz je speł­niam. Orga­ni­zu­ję w swo­ich ogro­do­wych wnę­trzach warsz­ta­ty hor­ti­te­ra­pii dla róż­nych grup (dzie­ci, senio­rów, kobiet, wyklu­czo­nych spo­łecz­nie, osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi…). W czę­ści warzyw­nej pra­cu­je­my na pod­wyż­szo­nych grząd­kach, uczy­my się robić kom­post, wyko­rzy­stu­je­my …

Orkusz Prabuty

Jestem na eta­pie stwo­rze­nia moje­go miej­sca na dział­kach o powierzch­ni 2000 m.
Dział­ki od 4 lat były koszo­ne tyl­ko 2 razy do roku,a ostat­ni rok wogó­le nie kosiłam.Rośnie bar­dzo dużo ziół,wrotycz i pare cho­inek i katalpa.Będę wdzięcz­na za kon­tak­ty z inny­mi oso­ba­mi, któ­re chcą cie­szyć się przy­ro­dą …

Pracownia Rzemiosł Dawnych

Zaj­mu­je­my się rośli­na­mi włók­ni­sty­mi- od zasie­wu, pie­lę­gna­cji i obrób­ki histo­rycz­ny­mi narzę­dzia­mi, przez ich przę­dze­nie, aż po szy­cie. Grę­plu­je­my i przę­dzie­my też runo owcze. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty przę­dze­nia, tra­dy­cyj­nej obrób­ki lnu, daw­nych tech­nik włó­kien­ni­czych, w tym pozy­ski­wa­nia włó­kien z dzi­ko rosną­cych roślin, jak pokrzy­wa, chmiel, sosna. …

SIELANKA

Głów­nym pro­jek­tem naszej Fun­da­cji jest obec­nie budo­wa edu­ka­cyj­nej far­my per­ma­kul­tu­ry „Sie­lan­ka”.

W ramach pro­jek­tu zapla­no­wa­li­śmy stwo­rze­nie rege­ne­ra­tyw­nych, zróż­ni­co­wa­nych upraw, co pozwo­li na reali­za­cje sze­re­gu pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych. Wyko­rzy­su­jąc poten­cjał Far­my, pla­nu­je­my reali­zo­wać warsz­ta­ty i pro­gra­my edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych. Chce­my przy­bli­żyć …

Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Nasze Cen­trum zosta­ło stwo­rzo­ne do celów edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej. Jego cen­tral­nym punk­tem jest inte­rak­tyw­na wysta­wa podej­mu­ją­ca temat wody, gle­by i powie­trza. Wysta­wa przed­sta­wia tak aspek­ty bio­lo­gicz­ne, che­micz­ne jak i wszel­kie wza­jem­ne powią­za­nia z eko­sys­te­mem i czło­wie­kiem. Poza wysta­wą cen­trum posia­da edu­ka­cyj­ną salę dla grup do …

Dom pod Ulęgałką

Jestem cer­ty­fi­ko­wa­ną pro­jek­tant­ką permakulturową
(Cer­ty­fi­kat PDC Szko­ły Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go Permisie.pl). Poma­gam innym prze­kształ­cać swo­ją prze­strzeń (kon­sul­ta­cje, pro­jek­ty, zakła­da­nie ogro­dów pry­wat­nych i spo­łecz­no­ścio­wych). Współ­pra­cu­ję z gmi­na­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi. Pro­wa­dzę warsz­ta­ty z kom­po­sto­wa­nia, tech­nik ogro­do­wych i pro­jek­to­wa­nia i publi­ku­ję tek­sty edukacyjne.
W moim sie­dli­sku od przez wie­le lat sto­so­wa­łam …

Ptasie Gniazdo

To nasze miej­sce na ziemi.
Dzia­ła­my w nim z sza­cun­kiem do tego, co zasta­li­śmy, kupu­jąc pozo­sta­ło­ści po opusz­czo­nym gospo­dar­stwie. Pro­jek­tu­je­my naszą prze­strzeń w opar­ciu o zasa­dy per­ma­kul­tu­ry mając na wzglę­dzie to, żeby nasz ogród przy­no­sił plo­ny, radość i naukę nie tyl­ko nam, ale tak­że naszym gościom.…

Permakultura Pólko

Od roku 2021 two­rzy­my gospo­dar­stwo per­ma­kul­tu­ro­we w nie­du­żej osa­dzie pod lasem w nad­odrzań­skiej gmi­nie Boja­dła, na bazie sta­re­go ponie­miec­kie­go gospo­dar­stwa, dzia­ła­jąc z tym co mamy, z przy­ro­dą, a nie prze­ciw niej. Powo­li, mie­rząc siły na zamia­ry, dąży­my do moż­li­wie naj­więk­szej samo­wy­star­czal­no­ści żyw­no­ścio­wej (i nie tyl­ko), …

Ptasie Gniazdo

To nasze miej­sce na ziemi.

Dzia­ła­my w nim z sza­cun­kiem do tego, co zasta­li­śmy, kupu­jąc pozo­sta­ło­ści po opusz­czo­nym gospo­dar­stwie. Pro­jek­tu­je­my naszą prze­strzeń w opar­ciu o zasa­dy per­ma­kul­tu­ry mając na wzglę­dzie to, żeby nasz ogród przy­no­sił plo­ny, radość i naukę nie tyl­ko nam, ale tak­że naszym gościom.…

Pobądzianie

Nasza spo­łecz­ność wła­śnie się budu­je. W pięk­nym miej­scu bli­sko lasu i roz­le­wi­ska, tuż przy już ist­nie­ją­cej wio­sce, ponad 20 rodzin kocha­ją­cych Przy­ro­dę i pra­gną­cych żyć zdro­wo, kupi­ło swo­je dział­ki i są w trak­cie reali­za­cji swo­ich marzeń.
Spo­łecz­ność pobą­dzia­nie to sze­ro­ki pro­jekt budo­wy spo­łecz­no­ści, ludzi świa­do­mych …