Centrum edukacji

AKKAdia Suliszew

Nasze sie­dli­sko poło­żo­ne jest wśród łąk i lasów otu­li­ny Pusz­czy Boli­mow­skiej. Sta­ra­my się żyć w har­mo­nii z ota­cza­ją­cym nas śro­do­wi­skiem, nie inge­ru­jąc bez potrze­by w jego życie. Część ota­cza­ją­cej nas zie­mi zosta­wi­li­śmy w sta­nie dzi­kim. Nie inge­ru­je­my w ten teren, bo zale­ży nam aby zwie­rzę­ta mia­ły …

Vademecum Zero Waste

„Nie ma zero waste bez per­ma­kul­tu­ry — te same zasa­dy etycz­ne łączą obie prak­ty­ki. Jestem współ­za­ło­ży­ciel­ką Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Zero Waste i z pasją pro­wa­dzę warsz­ta­ty ogra­ni­cza­nia powsta­wa­nia nie­po­trzeb­nych odpa­dów. Per­ma­kul­tu­ry dopie­ro się uczę, ale już marzę, by mój dom i ogród sta­ły …

Anielskie Ogrody

Aniel­skie Ogro­dy — edu­ka­cyj­ne eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo rol­ne z przy­do­mo­wym ogro­dem i Inter­ne­to­wa Aka­de­mia Aniel­skich Ogro­dów. Kur­sy ogrod­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w ogro­dzie i przez inter­net. Jak upra­wiać wła­sne eko warzy­wa, owo­ce, zio­ła i kwia­ty na sła­bej zie­mi. Eko­lo­gicz­ny ogród, spi­żar­nia i kuch­nia. Krok po kro­ku. Od zia­ren­ka do …

Pracownia Boruja

Pra­cow­nia Boru­ja to zagro­da olen­der­ska z 1830 roku będą­ca zabyt­kiem wpi­sa­nym na listę Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków. Na tere­nie zagro­dy znaj­du­je się drew­nia­na, olen­der­ska cha­łu­pa trem­plo­wa, szo­pa oraz sta­ry chlew. Dooko­ła zagro­dy jest sad (w czę­ści zago­spo­da­ro­wa­ny), ogród przy­do­mo­wy (ok. 500 m²) …

Dolina Bawole Serce

Doli­na Bawo­le Ser­ce to edu­ka­cyj­ne sie­dli­sko per­ma­kul­tu­ro­we i miej­sce spo­tkań czło­wie­ka z natu­rą. Doli­na jest poło­żo­na u stóp Beski­dów, na dywa­nie dzi­kich kwia­tów i ziół, na gór­skiej zie­mi. Upra­wia­my kil­ka­dzie­siąt odmian pomi­do­rów, któ­re rosną w naszych kopu­łach geo­de­zyj­nych, któ­re tak­że budu­je­my dla innych sie­dlisk (jako …

Ptasia Dolina

Nasze gospo­dar­stwo Pta­sia Doli­na będzie zaj­mo­wa­ło się sze­ro­ko poję­tą edu­ka­cją arty­stycz­no- przy­rod­ni­czą. Poprzez teatr, śpiew, taniec do edu­ka­cji przy­rod­ni­czej, eko­lo­gicz­nej, zwią­za­nej ze zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem, suwe­ren­no­ścią żyw­no­ścio­wą i spra­wie­dli­wo­ścią spo­łecz­ną. Będzie­my też wspie­rać oso­by pra­gną­ce zamiesz­kać na wsi. Obec­nie koń­czy­my remont domu …

Ziemioluby

Jeste­śmy na wstęp­nym eta­pie zakła­da­nia ogro­du per­ma­kul­tu­ro­we­go, po kil­ku latach małych krocz­ków. Na razie mamy i koń­czy­my bazę miesz­ka­nio­wą – domek straw­ba­le, warsz­tat hemp­cre­te, domek drew­nia­ny, umy­wal­nie, toa­le­ty kompostowe.

Miej­sce jest na skra­ju lasu, jest łąka, staw choć wszyst­ko wyma­ga zaopiekowania……

Zagroda Ławeczki

Jeste­śmy na eta­pie two­rze­nia – od kil­ku lat remon­tu­je­my dom na zasa­dach „re- i upcy­klin­gu”, nada­jąc sta­rym rze­czom nowy sens. Dom z 1927 r. nada­je się już do w mia­rę  wygod­ne­go życia. Zagro­da jest miej­scem spo­tkań –  warsz­ta­tów, spa­ce­rów tere­no­wych, pro­mu­je posta­wy pro — …

Akademia Przyziemnych Umiejętności

Wię­cej niż samo­wy­star­czal­ne gospodarstwo

Roz­wi­ja­my samo­wy­star­czal­ne gospo­dar­stwo tuż pod szczy­tem Magur­ki Wil­ko­wic­kiej w Beski­dzie Małym. Upra­wia­my warzy­wa i owo­ce oraz hodu­je­my kury, owce i psz­czo­ły. Być może nie­dłu­go dołą­czy do nas eki­pa do zadań spe­cjal­nych — kacz­ki i gęsi.

Nie sta­wia­my sobie za cel