Centrum edukacji

Podmiejski ogród Naeko

Ogród Naeko powstał w 2016 roku na tere­nie naszych przod­ków w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Dział­ka ma bli­sko 2000 m². Gle­ba to pia­ski drob­ne (śred­nio­za­gęsz­czo­ne) oraz gli­na piaszczysta/pylasta i pia­ski gli­nia­ste (twar­do­pla­stycz­ne). Pro­wa­dzi­my ogród natu­ral­ny i dostrze­ga­my two­rzą­ce się w nim na nowo życie dzię­ki sto­so­wa­niu zasad …

OSADA.EARTH — Centrum Regeneratywnego Życia

Osa­da — Cen­trum Rege­ne­ra­tyw­ne­go Życia to wspól­no­ta inten­cjo­nal­na, któ­rej misją jest głę­bo­ka eks­plo­ra­cja i rady­kal­na trans­for­ma­cja sty­lu życia w dro­dze do rege­ne­ra­tyw­nej kultury.
Bada­my i prak­ty­ku­je­my trzy nie­roz­łącz­ne aspek­ty rege­ne­ra­tyw­ne­go życia: odbu­do­wę eko­sys­te­mu, pogłę­bia­nie wspól­no­ty, roz­wój wewnętrz­ny czło­wie­ka. Reali­zu­je­my wizję świa­ta, w któ­rym ludz­kość …

Wiejsko Wiejskie

Nie­wiel­ka dział­ka (44 ary) na któ­rej sta­ra­my się gospo­da­ro­wać w spo­sób eko­lo­gicz­ny i per­ma­kul­tu­ro­wy. Od maja do paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my oso­by chcą­ce zoba­czyć samo­wy­star­czal­ne małe gospo­dar­stwo pośród zabu­do­wań dom­ków jed­no­ro­dzin­nych. Miej­sce (20km od Rze­szo­wa), w któ­rym moż­na odpo­cząć i nauczyć się wię­cej o eko­lo­gii i pro­duk­cji wła­snej …

Fundacja AGRO-PERMA-LAB

W Fun­da­cji AGRO-PERMA-LAB dzia­ła­my na rzecz roz­wo­ju edu­ka­cji z per­ma­kul­tu­ry, agro­eko­lo­gii i suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Pro­wa­dzi­my szko­le­nia dla edu­ka­to­rów, lide­rek spo­łecz­no­ścio­wych i orga­ni­za­cji. Reali­zu­je­my bada­nia nad prak­ty­ka­mi eko­sys­te­mo­wy­mi i pilo­ta­że zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań dla sys­te­mów żyw­no­ści. Roz­wi­ja­my edu­ka­cyj­ne mate­ria­ły audio-wizu­al­ne i arty­stycz­ne. Two­rzy­my w duchu ety­ki per­ma­kul­tu­ry: tro­ski …

Stacja Sycze

Sta­cja Sycze — to daw­na drew­nia­na sta­cja kole­jo­wa na wzgó­rzu, wśród sta­rych lip oto­czo­na z trzech stron lasem. Duże zróż­ni­co­wa­nie tere­nu, na pola­nie znaj­du­ją się sad i daw­ne gatun­ki drzew owo­co­wych. Żywo­pło­ty żywie­nio­we, pry­zmy kom­po­sto­we, psz­czo­ły, ogród per­ma­kul­tu­ro­wy i ogród leśny. Duża bio­róż­no­rod­ność …

AKKAdia Suliszew

Nasze sie­dli­sko poło­żo­ne jest wśród łąk i lasów otu­li­ny Pusz­czy Boli­mow­skiej. Sta­ra­my się żyć w har­mo­nii z ota­cza­ją­cym nas śro­do­wi­skiem, nie inge­ru­jąc bez potrze­by w jego życie. Część ota­cza­ją­cej nas zie­mi zosta­wi­li­śmy w sta­nie dzi­kim. Nie inge­ru­je­my w ten teren, bo zale­ży nam aby zwie­rzę­ta mia­ły …

Vademecum Zero Waste

„Nie ma zero waste bez per­ma­kul­tu­ry — te same zasa­dy etycz­ne łączą obie prak­ty­ki. Jestem współ­za­ło­ży­ciel­ką Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Zero Waste i z pasją pro­wa­dzę warsz­ta­ty ogra­ni­cza­nia powsta­wa­nia nie­po­trzeb­nych odpa­dów. Per­ma­kul­tu­ry dopie­ro się uczę, ale już marzę, by mój dom i ogród sta­ły …

Anielskie Ogrody

Aniel­skie Ogro­dy — edu­ka­cyj­ne eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo rol­ne z przy­do­mo­wym ogro­dem i Inter­ne­to­wa Aka­de­mia Aniel­skich Ogro­dów. Kur­sy ogrod­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w ogro­dzie i przez inter­net. Jak upra­wiać wła­sne eko warzy­wa, owo­ce, zio­ła i kwia­ty na sła­bej zie­mi. Eko­lo­gicz­ny ogród, spi­żar­nia i kuch­nia. Krok po kro­ku. Od zia­ren­ka do …

Pracownia Boruja

Pra­cow­nia Boru­ja to zagro­da olen­der­ska z 1830 roku będą­ca zabyt­kiem wpi­sa­nym na listę Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków. Na tere­nie zagro­dy znaj­du­je się drew­nia­na, olen­der­ska cha­łu­pa trem­plo­wa, szo­pa oraz sta­ry chlew. Dooko­ła zagro­dy jest sad (w czę­ści zago­spo­da­ro­wa­ny), ogród przy­do­mo­wy (ok. 500 m²) …

Dolina Bawole Serce

Doli­na Bawo­le Ser­ce to edu­ka­cyj­ne sie­dli­sko per­ma­kul­tu­ro­we i miej­sce spo­tkań czło­wie­ka z natu­rą. Doli­na jest poło­żo­na u stóp Beski­dów, na dywa­nie dzi­kich kwia­tów i ziół, na gór­skiej zie­mi. Upra­wia­my kil­ka­dzie­siąt odmian pomi­do­rów, któ­re rosną w naszych kopu­łach geo­de­zyj­nych, któ­re tak­że budu­je­my dla innych sie­dlisk (jako …