Gospodarstwo

Gospodarstwo Permakulturowe „Żywe Pola”

Gospo­dar­stwo zosta­ło stwo­rzo­ne przez ludzi, któ­rzy mają dość ota­cza­ją­cej nas tru­ją­cej żyw­no­ści. Chcie­li­śmy żyć bli­sko natu­ry, czer­piąc radość z pasji jaką jest nasza pra­ca. Two­rzy­my natu­ral­ne sie­dli­sko na wzór ogro­dów leśnych zgod­nie z zasa­da­mi Feng Shui. Pra­gnie­my mieć żyw­ność taką, jaką mie­li …

Uroczysko Zamoszczone

Naszym celem jest zało­że­nie gospo­dar­stwa reali­zu­ją­ce­go idee agro­le­śnic­twa, per­ma­kul­tu­ry oraz samo­wy­star­czal­no­ści. Na tere­nie, któ­rym się zaj­mu­je­my zało­ży­li­śmy sad sta­rych odmian drzew owo­co­wych; kul­ty­wu­je­my łąki i sta­ra­my się zacho­wać jak naj­więk­szą bioróżnorodność.

Pla­nu­je­my hodow­lę psz­czół, dzia­ła­nia w ramach RWS oraz pro­wa­dze­nie agro­tu­ry­sty­ki. Już …

OSADA.EARTH — Centrum Regeneratywnego Życia

Osa­da — Cen­trum Rege­ne­ra­tyw­ne­go Życia to wspól­no­ta inten­cjo­nal­na, któ­rej misją jest głę­bo­ka eks­plo­ra­cja i rady­kal­na trans­for­ma­cja sty­lu życia w dro­dze do rege­ne­ra­tyw­nej kultury.
Bada­my i prak­ty­ku­je­my trzy nie­roz­łącz­ne aspek­ty rege­ne­ra­tyw­ne­go życia: odbu­do­wę eko­sys­te­mu, pogłę­bia­nie wspól­no­ty, roz­wój wewnętrz­ny czło­wie­ka. Reali­zu­je­my wizję świa­ta, w któ­rym ludz­kość …

Wiejsko Wiejskie

Nie­wiel­ka dział­ka (44 ary) na któ­rej sta­ra­my się gospo­da­ro­wać w spo­sób eko­lo­gicz­ny i per­ma­kul­tu­ro­wy. Od maja do paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my oso­by chcą­ce zoba­czyć samo­wy­star­czal­ne małe gospo­dar­stwo pośród zabu­do­wań dom­ków jed­no­ro­dzin­nych. Miej­sce (20km od Rze­szo­wa), w któ­rym moż­na odpo­cząć i nauczyć się wię­cej o eko­lo­gii i pro­duk­cji wła­snej …

Zagroda Skrawek Nieba

Poło­żo­na nie­da­le­ko Wado­wic, malow­ni­cza wio­ska Wita­no­wi­ce. To tutaj mie­ści się małe, nie­co ponad 50 aro­we gospo­dar­stwo a może lepiej powie­dzieć ogród. Dom z koń­ca lat 50 ubie­głe­go wie­ku remon­to­wa­ny tak, aby był jak naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ny. Wokół nie­go kil­ka owiec, gęsi, sta­do kur, …

Na Ranczo — Eksperymentalne Siedlisko Permakulturowe

Eks­pe­ry­men­tal­ne Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ro­we, kto­re­go celem jest wdra­za­nie zasad permakutury.
Nie pod­bie­ra­my oplat za warsz­ta­ty jak row­niez za wizy­ty w celach edu­ka­cyj­nych i wolon­ta­ryj­nuch. Espe­ry­men­tal­ne w kon­tek­scie upraw dziew i roslin z rejo­now sro­dziem­no­mor­skich na naszym siedlisku.
Masz pomysl a nie masz go gdzie zre­ali­zo­wac? Zapra­sza­my do nas!…

Stacja Sycze

Sta­cja Sycze — to daw­na drew­nia­na sta­cja kole­jo­wa na wzgó­rzu, wśród sta­rych lip oto­czo­na z trzech stron lasem. Duże zróż­ni­co­wa­nie tere­nu, na pola­nie znaj­du­ją się sad i daw­ne gatun­ki drzew owo­co­wych. Żywo­pło­ty żywie­nio­we, pry­zmy kom­po­sto­we, psz­czo­ły, ogród per­ma­kul­tu­ro­wy i ogród leśny. Duża bio­róż­no­rod­ność …

Permakultura caPRediem

Zamiesz­ka­łem w sta­rym domu z 1920r po pra­dziad­kach we wsi Sar­ny Małe. Od 2 lat sto­su­ję tu meto­dy per­ma­kul­tu­ro­we oraz rol­nic­twa rege­ne­ra­tyw­ne­go. Upra­wiam warzy­wa, pie­kę chle­by na zakwa­sie, warzę piwo, zało­ży­łem micro­win­ni­cę i ogród leśny wg Rober­ta Har­ta. Wytwo­rzo­ne pro­duk­ty sprze­da­je na koope­ra­ty­wie opol­skiej …

Siedlisko Dzikiej Róży

Pro­wa­dzi­my na hek­ta­rze z kawał­kiem małe gospo­dar­stwo w duchu per­ma­kul­tu­ro­wym. Czer­pie­my też inspi­ra­cje z idei Ana­sta­zji. Two­rzy­my ogród warzyw­ny bez prze­ko­py­wa­nia, wyko­rzy­stu­je­my max odpa­dów w róż­ny, kre­atyw­ny spo­sób. Prze­kształ­cam pole w ogród żywie­nio­wo-ozdob­ny. W duchu per­ma­kul­tu­ry rów­nież zamiesz­ka­li­śmy w sta­rym domu, żeby nie budo­wać nowe­go, tyl­ko zająć …

AKKAdia Suliszew

Nasze sie­dli­sko poło­żo­ne jest wśród łąk i lasów otu­li­ny Pusz­czy Boli­mow­skiej. Sta­ra­my się żyć w har­mo­nii z ota­cza­ją­cym nas śro­do­wi­skiem, nie inge­ru­jąc bez potrze­by w jego życie. Część ota­cza­ją­cej nas zie­mi zosta­wi­li­śmy w sta­nie dzi­kim. Nie inge­ru­je­my w ten teren, bo zale­ży nam aby zwie­rzę­ta mia­ły …