Gospodarstwo

Dworska Zagroda

Kto to tak napraw­dę Dwor­ska Zagro­da.. to Agniesz­ka i Jakub, to gospo­dar­stwo rege­ne­ra­tyw­ne, któ­re jest na począt­ku trud­nej ale i nie­sa­mo­wi­tej dro­gi w budo­wa­niu małe­go lokal­ne­go gospo­dar­stwa, bez uży­cia nawo­zów sztucz­nych, bez szko­dli­wych środ­ków ochro­ny roślin. Nie inte­re­su­je nas ilość ale jakość wytwa­rza­nej …

Ogrody Ciepłego Wnętrza

Otwo­rzyć swój ogród dla innych — takie zawsze mia­łam marze­nie. I teraz je speł­niam. Orga­ni­zu­ję w swo­ich ogro­do­wych wnę­trzach warsz­ta­ty hor­ti­te­ra­pii dla róż­nych grup (dzie­ci, senio­rów, kobiet, wyklu­czo­nych spo­łecz­nie, osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi…). W czę­ści warzyw­nej pra­cu­je­my na pod­wyż­szo­nych grząd­kach, uczy­my się robić kom­post, wyko­rzy­stu­je­my …

Lubuskie Angusowo

Lubu­skie Angu­so­wo to nie tyl­ko miej­sce w oko­li­cach Zie­lo­nej Góry — to jest rów­nież filo­zo­fia życia ludzi i zwie­rząt w koope­ra­cji z Natu­rą. Z dba­ło­ścią o wyso­ki stan­dard dobro­sta­nu utrzy­my­wa­nych prze nas zwie­rząt pra­cu­je­my na uszla­chet­nia­niem warsz­ta­tu każ­de­go rol­ni­ka — zie­mi na któ­rej przy­szło nam gospo­da­rzyć. …

Brukowo 8

Po kil­ku­na­stu latach eko­lo­gii czas na per­ma­kul­tu­rę, rok bez ora­nia i zmia­ny na lep­sze, poza­tem zna­jo­mość ole­jar­stwa olej­kar­stwa, hydro­la­tów. zioł. Mam dział­ki na sprze­daż, po nowym roku star­tu­je koope­ra­ty­wa, Kon­takt na fb Ja Chnielewski…

PRZESTRZEŃ SWIATŁA

Wła­śnie pod­pi­sa­li­śmy kon­trakt na 2,5ha zie­mi z gospo­dar­stwem rolnym.
Będzie­my two­rzyć wio­skę eko­lo­gicz­ną gdzie będzie­my orga­ni­zo­wać rów­nież warsz­ta­ty roz­wo­jo­we. Naszą dzia­łal­ność pola­czy­my z Fun­da­cją Super­o­le­mo­dels. Pra­gnie­my nawią­zać kon­tak­ty z wszyst­ki­mi któ­rzy chcie­li­by zaan­ga­żo­wać się w budo­wę lub wska­zów­ki pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia i kon­cep­cji. Dziękujemy !…

Ekologiczne Ogrody Permakulturowe w Dobrym Smaku

Upra­wia­my pra­wie wszyst­kie warzy­wa jakie rosną w naszym kli­ma­cie spe­cja­li­zu­jac sie w ogór­kach, pomi­do­rach i sala­tach. Nasze warzy­wa są peł­no­war­to­ścio­wym pokar­mem powsta­ją­cym na żywej gle­bie zasi­la­nej wła­sny­mi kom­po­sta­mi. Mamy cer­ty­fi­kat PL — EKO 07–18058, upra­wia­my per­ma­kul­tu­ro­wo z wyko­rzy­sta­niem ele­men­tów rol­nic­twa bio­dy­na­micz­ne­go. Nale­ży­my do Deme­ter …

Pracownia Rzemiosł Dawnych

Zaj­mu­je­my się rośli­na­mi włók­ni­sty­mi- od zasie­wu, pie­lę­gna­cji i obrób­ki histo­rycz­ny­mi narzę­dzia­mi, przez ich przę­dze­nie, aż po szy­cie. Grę­plu­je­my i przę­dzie­my też runo owcze. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty przę­dze­nia, tra­dy­cyj­nej obrób­ki lnu, daw­nych tech­nik włó­kien­ni­czych, w tym pozy­ski­wa­nia włó­kien z dzi­ko rosną­cych roślin, jak pokrzy­wa, chmiel, sosna. …

Maarkadia — Gęś na Krajnie

Sto­łuń­sko — to Nasza Osa­da Marzeń, od nie­daw­na pro­wa­dzi­my Eko­go­spo­dar­stwo z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry. Hodu­je­my gęsi, drób pastwi­sko­wy, kacz­ki, kocha­my zwie­rzę­ta. Naszą myślą prze­wod­nią jest stwier­dze­nie „jak Ame­ry­ka­nie mają swo­je indy­ki ‚tak my Pola­cy miej­my swo­je gęsi.
Jest to naj­zr­drow­sze mię­so do jakie­go …

Radosna

Jest to miej­sce o wspa­nia­łym poten­cja­le, znaj­du­ją­ce się u pod­nó­ża Masy­wu Ślę­ży w otu­li­nie Ślę­żań­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go i z wido­kiem na Góry Sowie. Dział­ka poło­żo­na jest na połu­dnio­wym sto­ku z nie­wiel­kim nachyleniem.
Pla­nu­je­my z rodzi­ną zamiesz­kać w tym miejscu.
W ramach kur­su PDC roz­po­czą­łem pro­jek­to­wa­nie zago­spo­da­ro­wa­nia dział­ki. W pla­nach …

SIELANKA

Głów­nym pro­jek­tem naszej Fun­da­cji jest obec­nie budo­wa edu­ka­cyj­nej far­my per­ma­kul­tu­ry „Sie­lan­ka”.

W ramach pro­jek­tu zapla­no­wa­li­śmy stwo­rze­nie rege­ne­ra­tyw­nych, zróż­ni­co­wa­nych upraw, co pozwo­li na reali­za­cje sze­re­gu pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych. Wyko­rzy­su­jąc poten­cjał Far­my, pla­nu­je­my reali­zo­wać warsz­ta­ty i pro­gra­my edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych. Chce­my przy­bli­żyć …