Gospodarstwo

Zagroda Skrawek Nieba

Poło­żo­na nie­da­le­ko Wado­wic, malow­ni­cza wio­ska Wita­no­wi­ce. To tutaj mie­ści się małe, nie­co ponad 50 aro­we gospo­dar­stwo a może lepiej powie­dzieć ogród. Dom z koń­ca lat 50 ubie­głe­go wie­ku remon­to­wa­ny tak, aby był jak naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ny. Wokół nie­go kil­ka owiec, gęsi, sta­do kur, …

Na Ranczo — Eksperymentalne Siedlisko Permakulturowe

Eks­pe­ry­men­tal­ne Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ro­we, kto­re­go celem jest wdra­za­nie zasad permakutury.
Nie pod­bie­ra­my oplat za warsz­ta­ty jak row­niez za wizy­ty w celach edu­ka­cyj­nych i wolon­ta­ryj­nuch. Espe­ry­men­tal­ne w kon­tek­scie upraw dziew i roslin z rejo­now sro­dziem­no­mor­skich na naszym siedlisku.
Masz pomysl a nie masz go gdzie zre­ali­zo­wac? Zapra­sza­my do nas!…

Stacja Sycze

Sta­cja Sycze — to daw­na drew­nia­na sta­cja kole­jo­wa na wzgó­rzu, wśród sta­rych lip oto­czo­na z trzech stron lasem. Duże zróż­ni­co­wa­nie tere­nu, na pola­nie znaj­du­ją się sad i daw­ne gatun­ki drzew owo­co­wych. Żywo­pło­ty żywie­nio­we, pry­zmy kom­po­sto­we, psz­czo­ły, ogród per­ma­kul­tu­ro­wy i ogród leśny. Duża bio­róż­no­rod­ność …

Permakultura caPRediem

Zamiesz­ka­łem w sta­rym domu z 1920r po pra­dziad­kach we wsi Sar­ny Małe. Od 2 lat sto­su­ję tu meto­dy per­ma­kul­tu­ro­we oraz rol­nic­twa rege­ne­ra­tyw­ne­go. Upra­wiam warzy­wa, pie­kę chle­by na zakwa­sie, warzę piwo, zało­ży­łem micro­win­ni­cę i ogród leśny wg Rober­ta Har­ta. Wytwo­rzo­ne pro­duk­ty sprze­da­je na koope­ra­ty­wie opol­skiej …

Siedlisko Dzikiej Róży

Pro­wa­dzi­my na hek­ta­rze z kawał­kiem małe gospo­dar­stwo w duchu per­ma­kul­tu­ro­wym. Czer­pie­my też inspi­ra­cje z idei Ana­sta­zji. Two­rzy­my ogród warzyw­ny bez prze­ko­py­wa­nia, wyko­rzy­stu­je­my max odpa­dów w róż­ny, kre­atyw­ny spo­sób. Prze­kształ­cam pole w ogród żywie­nio­wo-ozdob­ny. W duchu per­ma­kul­tu­ry rów­nież zamiesz­ka­li­śmy w sta­rym domu, żeby nie budo­wać nowe­go, tyl­ko zająć …

AKKAdia Suliszew

Nasze sie­dli­sko poło­żo­ne jest wśród łąk i lasów otu­li­ny Pusz­czy Boli­mow­skiej. Sta­ra­my się żyć w har­mo­nii z ota­cza­ją­cym nas śro­do­wi­skiem, nie inge­ru­jąc bez potrze­by w jego życie. Część ota­cza­ją­cej nas zie­mi zosta­wi­li­śmy w sta­nie dzi­kim. Nie inge­ru­je­my w ten teren, bo zale­ży nam aby zwie­rzę­ta mia­ły …

Dolina Szeptów

Po latach poszu­ki­wań w koń­cu zna­leź­li­śmy swój mały raj na zie­mi — drew­nia­na ok. 100-let­nia cha­łu­pa wto­pio­na w gąszcz zie­le­ni, głę­bo­kie zale­sio­ne jary, stru­myk w dole i wła­sne uję­cie wody pro­sto ze źró­dła. Nie jest to co praw­da wyma­rzo­ny total­ny koniec świa­ta, ale sąsia­dów …

Gospodarstwo pod Kuklaczem

Gospo­dar­stwo pod Kukla­czem, poło­żo­ne w Beski­dzie Wyspo­wym to obszar 1,4 Ha pro­wa­dzo­ny przez absol­wen­ta stu­diów Per­ma­cul­tu­re Design Cour­se Geof­fa Law­to­na w peł­nej zgo­dzie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry. Naczel­ną zasa­dą gospo­dar­stwa jest osią­gnię­cie cał­ko­wi­tej samo­wy­star­czal­no­ści żywie­nio­wej w opar­ciu o zamknię­ty obieg ener­gii w jego ramach. W gospo­dar­stwie reali­zo­wa­ny jest …

Podmiejski Ogród Regeneratywny

Odbu­do­wa bio­róż­no­rod­no­ści w gle­bie — stwo­rze­nie przy­czół­ka dla dzi­kich orga­ni­zmów — pro­duk­cja żyw­no­ści bli­sko konsumenta.

Oto­cze­nie ogro­du to agre­syw­nie urba­ni­zu­ją­ca się wieś bli­sko duże­go mia­sta, czy­li praw­do­po­dob­nie ostat­nie miej­sce, gdzie szu­ka­li­by­ście per­ma­kul­tu­ry. Idyl­licz­na wizja eko-osa­dy na skra­ju lasu prze­ma­wia do mojej …

Anielskie Ogrody

Aniel­skie Ogro­dy — edu­ka­cyj­ne eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo rol­ne z przy­do­mo­wym ogro­dem i Inter­ne­to­wa Aka­de­mia Aniel­skich Ogro­dów. Kur­sy ogrod­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w ogro­dzie i przez inter­net. Jak upra­wiać wła­sne eko warzy­wa, owo­ce, zio­ła i kwia­ty na sła­bej zie­mi. Eko­lo­gicz­ny ogród, spi­żar­nia i kuch­nia. Krok po kro­ku. Od zia­ren­ka do …