Gospodarstwo

La Village Pełna Kultura

Gospo­dar­stwo w trak­cie two­rze­nia. 12 ha tere­nu bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne­go. Sta­re budyn­ki gospo­dar­skie.  Staw, stru­myk, skar­pa, samo­ist­ny las, pole upraw­ne. Dodat­ko­wo nasz dom z moż­li­wo­ścią ako­mo­da­cji do 12 osób oraz agro­tu­ry­sty­ka sąsia­da (do 15 osób).
Do tej pory upra­wa kono­pi włók­ni­stej  na far­mie. …

Pracownia Boruja

Pra­cow­nia Boru­ja to zagro­da olen­der­ska z 1830 roku będą­ca zabyt­kiem wpi­sa­nym na listę Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków. Na tere­nie zagro­dy znaj­du­je się drew­nia­na, olen­der­ska cha­łu­pa trem­plo­wa, szo­pa oraz sta­ry chlew. Dooko­ła zagro­dy jest sad (w czę­ści zago­spo­da­ro­wa­ny), ogród przy­do­mo­wy (ok. 500 m²) …

Agroturystyka Wake&Skate

Jeste­śmy dru­gim poko­le­niem, któ­re poprzez pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa kon­ty­nu­uje wizję życia w zgo­dzie z ota­cza­ją­cą nas natu­rą. Nasze miej­sce to: agro­tu­ry­sty­ka, ogród syner­gicz­ny, sta­wy, agro­le­śnic­two, sad, sta­re odmia­ny roślin, zwie­rzę­ta, psz­cze­lar­stwo, odna­wial­ne źró­dła ener­gii, pozy­ski­wa­nie wody desz­czo­wej, edu­ka­cja dzie­ci, warsz­ta­ty zie­lar­skie, sto­lar­skie i spo­ro …

Osada Młyńska Roztoka-Brzeziny

Zabyt­ko­wa Osa­da Młyń­ska to zespół budyn­ków drew­nia­nych w skład któ­rych wcho­dzi dom mły­na­rza, budy­nek daw­nej sto­do­ły i staj­ni oraz młyn i tar­tak. Na tere­nie zagro­dy utwo­rzo­no w 2016 roku muzeum reje­stro­wa­ne, a całość jest pod ochro­ną kon­ser­wa­tor­ską od 2010 roku. Osa­da znaj­du­je się w obsza­rze 3,5 …

Szymczak Sad

W kra­inie sły­ną­cej z pro­duk­cji sadow­ni­czej stwo­rzy­li­śmy miej­sce, gdzie temat pro­duk­cji owo­ców ma inny sens. Naszą pasją jest odkry­wa­nie czę­sto już zapo­mnia­nych sta­rych i cie­ka­wych odmian drzew owo­co­wych. Wie­le osób posia­da wspo­mnie­nia o wyglą­dzie, sma­ku i aro­ma­cie daw­nych odmian owo­ców, nie posia­da nato­miast w pamię­ci …

Kociewski Przysiółek

Zagro­da Kociew­ski Przy­sió­łek to miej­sce na ubo­czu sta­rej kociew­skiej wio­ski — Szczo­dro­wo. Z jed­nej stro­ny gra­ni­czy z lasem. Jest tutaj ogród warzyw­ny, zaką­tek krze­wów owo­co­wych i nowo zało­żo­ny sad. 

Drze­wa owo­co­we są sadzo­ne two­rząc gil­die roślinne:
— jabłoń, żon­kil, żywo­kost, budle­ja, koniczyna,
— wiśnia, …

Gospodarstwo Esterka

Spe­cja­li­zu­je­my się w warsz­ta­tach zero waste, w wegań­sko-wege­ta­riań­skiej kuch­ni slow food, jak rów­nież w gene­ro­wa­niu spo­ko­ju ducha.

Gospo­dar­stwo poło­żo­ne jest w Boli­mow­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym, mniej wię­cej po środ­ku mię­dzy Łodzią, a War­sza­wą. Oko­li­ca jest spo­koj­na, czy­sta, bli­sko rezer­wat rze­ki Raw­ki, lasy, pola, nie ma żad­nych uciąż­li­wych …

Permakultura Opole

Witam. Zaj­mu­ję się hodow­lą dżdżow­ni­cy kali­for­nij­skiej i pro­duk­cja wermi­kom­po­stu. Upra­wiam warzy­wa na pod­wyż­szo­nych grząd­kach. Zapraszam.…

Dobra Ziemia

Gospo­dar­stwo to 8,5ha zróż­ni­co­wa­ne­go tere­nu; obsza­ry pod­mo­kłe, tor­fo­we, pia­ski, gli­ny.. przy­le­ga­ją­ca rze­ka, olbrzy­mia ilość mate­ria­łu do ściół­ko­wa­nia, kom­po­sto­wa­nia itd.. przez ostat­nich 6 lat pro­wa­dzi­łem hodow­lę kóz, robi­łem sery.. ze wzglę­du na stan zdro­wia jestem wła­śnie w trak­cie sprze­da­ży kóz, zosta­ją dwie eme­ryt­ki …

Kowalowe Skały

Gospo­dar­stwo Kowa­lo­we Ska­ły poło­żo­ne jest na zachod­nim krań­cu Gór Kaczaw­skich, w obsza­rze Natu­ra 2000 – Osto­ja nad Bobrem, 10 km na pół­noc od Jele­niej Góry. Posia­da­my cer­ty­fi­kat eko od 2007, upra­wia­my zbo­ża, warzy­wa, zio­ła w spi­ra­li, porzecz­ki. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty dla dzie­ci w ramach …