Gospodarstwo

Dolina Szeptów

Po latach poszu­ki­wań w koń­cu zna­leź­li­śmy swój mały raj na zie­mi — drew­nia­na ok. 100-let­nia cha­łu­pa wto­pio­na w gąszcz zie­le­ni, głę­bo­kie zale­sio­ne jary, stru­myk w dole i wła­sne uję­cie wody pro­sto ze źró­dła. Nie jest to co praw­da wyma­rzo­ny total­ny koniec świa­ta, ale sąsia­dów …

Gospodarstwo pod Kuklaczem

Gospo­dar­stwo pod Kukla­czem, poło­żo­ne w Beski­dzie Wyspo­wym to obszar 1,4 Ha pro­wa­dzo­ny przez absol­wen­ta stu­diów Per­ma­cul­tu­re Design Cour­se Geof­fa Law­to­na w peł­nej zgo­dzie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry. Naczel­ną zasa­dą gospo­dar­stwa jest osią­gnię­cie cał­ko­wi­tej samo­wy­star­czal­no­ści żywie­nio­wej w opar­ciu o zamknię­ty obieg ener­gii w jego ramach. W gospo­dar­stwie reali­zo­wa­ny jest …

Podmiejski Ogród Regeneratywny

Odbu­do­wa bio­róż­no­rod­no­ści w gle­bie — stwo­rze­nie przy­czół­ka dla dzi­kich orga­ni­zmów — pro­duk­cja żyw­no­ści bli­sko konsumenta.

Oto­cze­nie ogro­du to agre­syw­nie urba­ni­zu­ją­ca się wieś bli­sko duże­go mia­sta, czy­li praw­do­po­dob­nie ostat­nie miej­sce, gdzie szu­ka­li­by­ście per­ma­kul­tu­ry. Idyl­licz­na wizja eko-osa­dy na skra­ju lasu prze­ma­wia do mojej …

Anielskie Ogrody

Aniel­skie Ogro­dy — edu­ka­cyj­ne eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo rol­ne z przy­do­mo­wym ogro­dem i Inter­ne­to­wa Aka­de­mia Aniel­skich Ogro­dów. Kur­sy ogrod­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w ogro­dzie i przez inter­net. Jak upra­wiać wła­sne eko warzy­wa, owo­ce, zio­ła i kwia­ty na sła­bej zie­mi. Eko­lo­gicz­ny ogród, spi­żar­nia i kuch­nia. Krok po kro­ku. Od zia­ren­ka do …

La Village Pełna Kultura

Gospo­dar­stwo w trak­cie two­rze­nia. 12 ha tere­nu bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne­go. Sta­re budyn­ki gospo­dar­skie.  Staw, stru­myk, skar­pa, samo­ist­ny las, pole upraw­ne. Dodat­ko­wo nasz dom z moż­li­wo­ścią ako­mo­da­cji do 12 osób oraz agro­tu­ry­sty­ka sąsia­da (do 15 osób).
Do tej pory upra­wa kono­pi włók­ni­stej  na far­mie. …

Pracownia Boruja

Pra­cow­nia Boru­ja to zagro­da olen­der­ska z 1830 roku będą­ca zabyt­kiem wpi­sa­nym na listę Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków. Na tere­nie zagro­dy znaj­du­je się drew­nia­na, olen­der­ska cha­łu­pa trem­plo­wa, szo­pa oraz sta­ry chlew. Dooko­ła zagro­dy jest sad (w czę­ści zago­spo­da­ro­wa­ny), ogród przy­do­mo­wy (ok. 500 m²) …

Agroturystyka Wake&Skate

Jeste­śmy dru­gim poko­le­niem, któ­re poprzez pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa kon­ty­nu­uje wizję życia w zgo­dzie z ota­cza­ją­cą nas natu­rą. Nasze miej­sce to: agro­tu­ry­sty­ka, ogród syner­gicz­ny, sta­wy, agro­le­śnic­two, sad, sta­re odmia­ny roślin, zwie­rzę­ta, psz­cze­lar­stwo, odna­wial­ne źró­dła ener­gii, pozy­ski­wa­nie wody desz­czo­wej, edu­ka­cja dzie­ci, warsz­ta­ty zie­lar­skie, sto­lar­skie i spo­ro …

Osada Młyńska Roztoka-Brzeziny

Zabyt­ko­wa Osa­da Młyń­ska to zespół budyn­ków drew­nia­nych w skład któ­rych wcho­dzi dom mły­na­rza, budy­nek daw­nej sto­do­ły i staj­ni oraz młyn i tar­tak. Na tere­nie zagro­dy utwo­rzo­no w 2016 roku muzeum reje­stro­wa­ne, a całość jest pod ochro­ną kon­ser­wa­tor­ską od 2010 roku. Osa­da znaj­du­je się w obsza­rze 3,5 …

Szymczak Sad

W kra­inie sły­ną­cej z pro­duk­cji sadow­ni­czej stwo­rzy­li­śmy miej­sce, gdzie temat pro­duk­cji owo­ców ma inny sens. Naszą pasją jest odkry­wa­nie czę­sto już zapo­mnia­nych sta­rych i cie­ka­wych odmian drzew owo­co­wych. Wie­le osób posia­da wspo­mnie­nia o wyglą­dzie, sma­ku i aro­ma­cie daw­nych odmian owo­ców, nie posia­da nato­miast w pamię­ci …

Kociewski Przysiółek

Zagro­da Kociew­ski Przy­sió­łek to miej­sce na ubo­czu sta­rej kociew­skiej wio­ski — Szczo­dro­wo. Z jed­nej stro­ny gra­ni­czy z lasem. Jest tutaj ogród warzyw­ny, zaką­tek krze­wów owo­co­wych i nowo zało­żo­ny sad. 

Drze­wa owo­co­we są sadzo­ne two­rząc gil­die roślinne:
— jabłoń, żon­kil, żywo­kost, budle­ja, koniczyna,
— wiśnia, …