NGO

PRZESTRZEŃ SWIATŁA

Wła­śnie pod­pi­sa­li­śmy kon­trakt na 2,5ha zie­mi z gospo­dar­stwem rolnym.
Będzie­my two­rzyć wio­skę eko­lo­gicz­ną gdzie będzie­my orga­ni­zo­wać rów­nież warsz­ta­ty roz­wo­jo­we. Naszą dzia­łal­ność pola­czy­my z Fun­da­cją Super­o­le­mo­dels. Pra­gnie­my nawią­zać kon­tak­ty z wszyst­ki­mi któ­rzy chcie­li­by zaan­ga­żo­wać się w budo­wę lub wska­zów­ki pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia i kon­cep­cji. Dziękujemy !…

Pracownia Rzemiosł Dawnych

Zaj­mu­je­my się rośli­na­mi włók­ni­sty­mi- od zasie­wu, pie­lę­gna­cji i obrób­ki histo­rycz­ny­mi narzę­dzia­mi, przez ich przę­dze­nie, aż po szy­cie. Grę­plu­je­my i przę­dzie­my też runo owcze. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty przę­dze­nia, tra­dy­cyj­nej obrób­ki lnu, daw­nych tech­nik włó­kien­ni­czych, w tym pozy­ski­wa­nia włó­kien z dzi­ko rosną­cych roślin, jak pokrzy­wa, chmiel, sosna. …

SIELANKA

Głów­nym pro­jek­tem naszej Fun­da­cji jest obec­nie budo­wa edu­ka­cyj­nej far­my per­ma­kul­tu­ry „Sie­lan­ka”.

W ramach pro­jek­tu zapla­no­wa­li­śmy stwo­rze­nie rege­ne­ra­tyw­nych, zróż­ni­co­wa­nych upraw, co pozwo­li na reali­za­cje sze­re­gu pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych. Wyko­rzy­su­jąc poten­cjał Far­my, pla­nu­je­my reali­zo­wać warsz­ta­ty i pro­gra­my edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych. Chce­my przy­bli­żyć …

Wierzbowe Uroczysko

Kil­ka lat temu kupi­li­śmy gospo­dar­stwo z nie­wiel­kim are­ałem, głów­nie nie­użyt­ki. Sie­je­my krzy­cę, mamy wła­sny ogród, kil­ka wol­nych kur. Odre­mon­to­wa­na obo­ra jest sie­dzi­bą sto­wa­rzy­sze­nia 4 Żywio­ły. Orga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty cera­micz­ne, spa­ce­ry zio­ło­we, dwa razy w roku week­en­dy z Tai Chi.…

Fundacja Leśni Agronauci

Sie­dzi­bą Fun­da­cji jest leśne sie­dli­sko w Smól­ni­ku, gospo­dar­stwo rege­ne­ra­tyw­ne, gdzie powsta­je mię­dzy inny­mi ogród per­ma­kul­tu­ro­wy, bazu­ją­cy na dzi­kim ogro­dzie jadalnym.
Orga­ni­zu­je­my leśne spa­ce­ry, warsz­ta­ty arche­olo­gicz­ne i arty­stycz­ne, pik­ni­ki eko­lo­gicz­ne, wycieczki.…

OSADA.EARTH — Centrum Regeneratywnego Życia

Osa­da — Cen­trum Rege­ne­ra­tyw­ne­go Życia to wspól­no­ta inten­cjo­nal­na, któ­rej misją jest głę­bo­ka eks­plo­ra­cja i rady­kal­na trans­for­ma­cja sty­lu życia w dro­dze do rege­ne­ra­tyw­nej kultury.
Bada­my i prak­ty­ku­je­my trzy nie­roz­łącz­ne aspek­ty rege­ne­ra­tyw­ne­go życia: odbu­do­wę eko­sys­te­mu, pogłę­bia­nie wspól­no­ty, roz­wój wewnętrz­ny czło­wie­ka. Reali­zu­je­my wizję świa­ta, w któ­rym ludz­kość …

Fundacja Żywa Przestrzeń

Fun­da­cja Żywa Prze­strzeń to orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa i przed­się­bior­stwo spo­łecz­ne, któ­ra chce reali­zo­wać nastę­pu­ją­ce cele: eko­lo­gia, wspie­ra­nie wszyst­kich prze­ja­wów pozy­tyw­ne­go spoj­rze­nia na świat, sze­ro­ko poję­ta ani­ma­cja kul­tu­ry, akty­wi­za­cja lokal­nych spo­łecz­no­ści, reali­za­cja pro­jek­tów słu­żą­cych czło­wie­ko­wi i prze­strze­ni, zwłasz­cza tej zielonej.
Jako przed­się­bior­stwo spo­łecz­ne reali­zu­je­my …

Fundacja AGRO-PERMA-LAB

W Fun­da­cji AGRO-PERMA-LAB dzia­ła­my na rzecz roz­wo­ju edu­ka­cji z per­ma­kul­tu­ry, agro­eko­lo­gii i suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Pro­wa­dzi­my szko­le­nia dla edu­ka­to­rów, lide­rek spo­łecz­no­ścio­wych i orga­ni­za­cji. Reali­zu­je­my bada­nia nad prak­ty­ka­mi eko­sys­te­mo­wy­mi i pilo­ta­że zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań dla sys­te­mów żyw­no­ści. Roz­wi­ja­my edu­ka­cyj­ne mate­ria­ły audio-wizu­al­ne i arty­stycz­ne. Two­rzy­my w duchu ety­ki per­ma­kul­tu­ry: tro­ski …

Stacja Sycze

Sta­cja Sycze — to daw­na drew­nia­na sta­cja kole­jo­wa na wzgó­rzu, wśród sta­rych lip oto­czo­na z trzech stron lasem. Duże zróż­ni­co­wa­nie tere­nu, na pola­nie znaj­du­ją się sad i daw­ne gatun­ki drzew owo­co­wych. Żywo­pło­ty żywie­nio­we, pry­zmy kom­po­sto­we, psz­czo­ły, ogród per­ma­kul­tu­ro­wy i ogród leśny. Duża bio­róż­no­rod­ność …

Permakultura Toruń

Gru­pa w Toru­niu się przy­mie­rza do zaku­pu hek­ta­rów pod eko osa­dę gdzie będzie­my pro­mo­wać zasa­dy Per­ma­kul­tu­ry. W Toru­niu wspie­ra­my Ogród Spo­łecz­ny Wol­na Wisła, orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia, zbie­ra­my doświadczenie.…