NGO

Fundacja Leśni Agronauci

Sie­dzi­bą Fun­da­cji jest leśne sie­dli­sko w Smól­ni­ku, gospo­dar­stwo rege­ne­ra­tyw­ne, gdzie powsta­je mię­dzy inny­mi ogród per­ma­kul­tu­ro­wy, bazu­ją­cy na dzi­kim ogro­dzie jadalnym.
Orga­ni­zu­je­my leśne spa­ce­ry, warsz­ta­ty arche­olo­gicz­ne i arty­stycz­ne, pik­ni­ki eko­lo­gicz­ne, wycieczki.…

OSADA.EARTH — Centrum Regeneratywnego Życia

Osa­da — Cen­trum Rege­ne­ra­tyw­ne­go Życia to wspól­no­ta inten­cjo­nal­na, któ­rej misją jest głę­bo­ka eks­plo­ra­cja i rady­kal­na trans­for­ma­cja sty­lu życia w dro­dze do rege­ne­ra­tyw­nej kultury.
Bada­my i prak­ty­ku­je­my trzy nie­roz­łącz­ne aspek­ty rege­ne­ra­tyw­ne­go życia: odbu­do­wę eko­sys­te­mu, pogłę­bia­nie wspól­no­ty, roz­wój wewnętrz­ny czło­wie­ka. Reali­zu­je­my wizję świa­ta, w któ­rym ludz­kość …

Fundacja Żywa Przestrzeń

Fun­da­cja Żywa Prze­strzeń to orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa i przed­się­bior­stwo spo­łecz­ne, któ­ra chce reali­zo­wać nastę­pu­ją­ce cele: eko­lo­gia, wspie­ra­nie wszyst­kich prze­ja­wów pozy­tyw­ne­go spoj­rze­nia na świat, sze­ro­ko poję­ta ani­ma­cja kul­tu­ry, akty­wi­za­cja lokal­nych spo­łecz­no­ści, reali­za­cja pro­jek­tów słu­żą­cych czło­wie­ko­wi i prze­strze­ni, zwłasz­cza tej zielonej.
Jako przed­się­bior­stwo spo­łecz­ne reali­zu­je­my …

Fundacja AGRO-PERMA-LAB

W Fun­da­cji AGRO-PERMA-LAB dzia­ła­my na rzecz roz­wo­ju edu­ka­cji z per­ma­kul­tu­ry, agro­eko­lo­gii i suwe­ren­no­ści żyw­no­ścio­wej. Pro­wa­dzi­my szko­le­nia dla edu­ka­to­rów, lide­rek spo­łecz­no­ścio­wych i orga­ni­za­cji. Reali­zu­je­my bada­nia nad prak­ty­ka­mi eko­sys­te­mo­wy­mi i pilo­ta­że zrów­no­wa­żo­nych roz­wią­zań dla sys­te­mów żyw­no­ści. Roz­wi­ja­my edu­ka­cyj­ne mate­ria­ły audio-wizu­al­ne i arty­stycz­ne. Two­rzy­my w duchu ety­ki per­ma­kul­tu­ry: tro­ski …

Stacja Sycze

Sta­cja Sycze — to daw­na drew­nia­na sta­cja kole­jo­wa na wzgó­rzu, wśród sta­rych lip oto­czo­na z trzech stron lasem. Duże zróż­ni­co­wa­nie tere­nu, na pola­nie znaj­du­ją się sad i daw­ne gatun­ki drzew owo­co­wych. Żywo­pło­ty żywie­nio­we, pry­zmy kom­po­sto­we, psz­czo­ły, ogród per­ma­kul­tu­ro­wy i ogród leśny. Duża bio­róż­no­rod­ność …

Permakultura Toruń

Gru­pa w Toru­niu się przy­mie­rza do zaku­pu hek­ta­rów pod eko osa­dę gdzie będzie­my pro­mo­wać zasa­dy Per­ma­kul­tu­ry. W Toru­niu wspie­ra­my Ogród Spo­łecz­ny Wol­na Wisła, orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia, zbie­ra­my doświadczenie.…

EKO-OSADA BRZOZÓWKA

W małej wsi Brzo­zów­ka, w cen­tral­nej Pol­sce two­rzy­my eko-osa­dę – miej­sce, któ­re wybie­ra­ją sobie na sie­dzi­bę ludzie wol­ni, sza­nu­ją­cy Przy­ro­dę i daw­ne sło­wiań­skie tra­dy­cje. Sta­ro­pol­skim oby­cza­jem, zasadź­ca Osa­dy wyzna­czył jej spo­łecz­ne cen­trum i z pomo­cą pierw­szych osad­ni­ków i wolon­ta­riu­szy wybu­do­wał pierw­sze obiek­ty, któ­re słu­żą …

Na Bosaka

Nasze miej­sce to wol­na szko­ła i przed­szko­le leśne, prze­strzeń gdzie na co dzień chma­ra dzie­cia­ków wraz z kil­ko­ma doro­sły­mi w kon­tak­cie z natu­rą pozna­je sie­bie i ota­cza­ją­cy ich świat. Wol­ne dzie­ci i bli­sko­ścio­wi doro­śli zre­zy­gno­wa­li z ławek i typo­wych sal szkol­nych na rzecz lasów i wła­sne­go pięk­ne­go ogro­du. Zasta­na­wiać …

Mącze

Miesz­ka­my na mazu­rach we wsi Mącze oko­ło 8 km od Ełku. Pod lasem. Miesz­ka­my tu we trój­kę – kobie­ta, męż­czy­zna i dziec­ko. Jest też pies.

Od 2012 roku budu­je­my gli­nia­no-drew­nia­ny dom. Cały czas w pro­ce­sie, bo bez kre­dy­tu i prze­waż­nie siłą wła­snych rąk. W koło domu …

Dolina Bawole Serce

Doli­na Bawo­le Ser­ce to edu­ka­cyj­ne sie­dli­sko per­ma­kul­tu­ro­we i miej­sce spo­tkań czło­wie­ka z natu­rą. Doli­na jest poło­żo­na u stóp Beski­dów, na dywa­nie dzi­kich kwia­tów i ziół, na gór­skiej zie­mi. Upra­wia­my kil­ka­dzie­siąt odmian pomi­do­rów, któ­re rosną w naszych kopu­łach geo­de­zyj­nych, któ­re tak­że budu­je­my dla innych sie­dlisk (jako …