Ogród społecznościowy

Pobądzianie

Nasza spo­łecz­ność wła­śnie się budu­je. W pięk­nym miej­scu bli­sko lasu i roz­le­wi­ska, tuż przy już ist­nie­ją­cej wio­sce, ponad 20 rodzin kocha­ją­cych Przy­ro­dę i pra­gną­cych żyć zdro­wo, kupi­ło swo­je dział­ki i są w trak­cie reali­za­cji swo­ich marzeń.
Spo­łecz­ność pobą­dzia­nie to sze­ro­ki pro­jekt budo­wy spo­łecz­no­ści, ludzi świa­do­mych …

PureCanna — z miłości do natury

Naszą przy­go­dę roz­po­czę­li­śmy od nie­wiel­kiej szklar­ni, żeby w kolej­nym roku poja­wi­ła się rów­nież upra­wa kono­pi włóknistych.
W trak­cie sezo­nu prócz upra­wy moż­na odwie­dzić nas i sko­rzy­stać z sze­ro­kiej ofer­ty warsztatów.…

Ogród Domu Śląskiego

1 Ziar­no — 1000 Zia­ren Pro­jekt ini­cja­ty­wy miesz­kań­ców dziel­ni­cy Śród­mie­ście w Kato­wi­cach. Ini­cja­ty­wa pole­ga na zapro­sze­niu miesz­kań­ców Kato­wic do pro­jek­tu wspól­ne­go two­rze­nia miej­skich ogród­ków warzyw­nych. Ele­men­ty pro­jek­tu: Stwo­rze­nie przy współ­udzia­le miesz­kań­ców per­ma­kul­tu­ro­wych grzą­dek na tere­nie ogro­du przy Domu Ślą­skim. Posa­dze­nie drze­wek …

Anielskie Ogrody

Aniel­skie Ogro­dy — edu­ka­cyj­ne eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo rol­ne z przy­do­mo­wym ogro­dem i Inter­ne­to­wa Aka­de­mia Aniel­skich Ogro­dów. Kur­sy ogrod­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w ogro­dzie i przez inter­net. Jak upra­wiać wła­sne eko warzy­wa, owo­ce, zio­ła i kwia­ty na sła­bej zie­mi. Eko­lo­gicz­ny ogród, spi­żar­nia i kuch­nia. Krok po kro­ku. Od zia­ren­ka do …

KOS „Macierzanki”

Kra­kow­ski Ogród Spo­łecz­ny „Macie­rzan­ki” jest upra­wia­ny w duchu per­ma­kul­tu­ry. Nie sto­su­je­my sztucz­nych środ­ków ochro­ny i nawo­że­nia roślin – jako nawóz słu­ży nam kom­post z wła­sne­go kom­po­stow­ni­ka oraz roślin­ne wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne „gno­jów­ki” np. z pokrzyw. W celu ochro­ny warzyw, wyko­nu­je­my też opry­ski wywa­ra­mi z czosn­ku i skrzy­pu. Nie …

The Działks!

Dział­ka spo­łecz­no­ścio­wa. Uczy­my się pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go poprzez dba­łość o rege­ne­ra­cję gle­by (ściół­ka, kom­post, bez­or­ki, motyl­ko­we), łapa­nie i gro­ma­dze­nie wody (desz­czów­ka, ściół­ka), bio­róż­no­rod­ność i bio­ma­sę, wyko­rzy­sta­nie efek­tu kra­wę­dzi i nisz, pro­jek­to­wa­nie gil­dii, czy wresz­cie dzie­le­nie się nad­mia­rem plonów.…

ROD Nowe Sady

Pro­wa­dzi­my orga­nicz­ną per­ma­kul­tu­rę na zręb­kach BTE (back to eden), upra­wa współ­rzęd­na, ściół­ko­wa­nie oraz wio­sen­ny start face­lią. Z roku na rok nasza gle­ba jest bogat­sza i przy­no­si więk­sze plo­ny a ilość chwa­stów i pra­cy jest mniej­sza. Dzie­li­my się plo­na­mi z pta­ka­mi i zwie­rzę­ta­mi lokal­nie żyją­cy­mi. Zbie­ra­my nasio­na …

Wspólny Ogród SDK

Wspól­ny Ogród to miej­sce, gdzie meto­dą prób i błę­dów uczy­my się upra­wy warzyw, owo­ców i ziół, wyko­rzy­stu­jąc natu­ral­ne nawo­zy oraz sta­ra­jąc się pozo­stać w moż­li­wie naj­więk­szej har­mo­nii z inny­mi orga­ni­zma­mi. Sami robi­my kom­post oraz pre­pa­ra­ty na szkod­ni­ki, sami przy­go­to­wu­je­my część sadzo­nek oraz prze­twa­rza­my nasze …