Ogród

Siedlisko Przy Lesie

Sie­dli­sko Przy Lesie to miej­sce poło­żo­ne przy lesie na ubo­czu wsi Kopa­ni­no ( daw­ny Smol­nik). Ogród two­rzo­ny jest od nie­daw­na przez sym­pa­tycz­ne mał­żeń­stwo z dwój­ką uro­czych dzie­ci. Miej­sce nadal pozo­sta­je w pro­ce­sie zmian i dosto­so­wa­nia do zało­żeń eko­lo­gii. Naszym dąże­niem jest suwe­ren­ność żywie­nio­wa …

Ogrody Ciepłego Wnętrza

Otwo­rzyć swój ogród dla innych — takie zawsze mia­łam marze­nie. I teraz je speł­niam. Orga­ni­zu­ję w swo­ich ogro­do­wych wnę­trzach warsz­ta­ty hor­ti­te­ra­pii dla róż­nych grup (dzie­ci, senio­rów, kobiet, wyklu­czo­nych spo­łecz­nie, osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi…). W czę­ści warzyw­nej pra­cu­je­my na pod­wyż­szo­nych grząd­kach, uczy­my się robić kom­post, wyko­rzy­stu­je­my …

Orkusz Prabuty

Jestem na eta­pie stwo­rze­nia moje­go miej­sca na dział­kach o powierzch­ni 2000 m.
Dział­ki od 4 lat były koszo­ne tyl­ko 2 razy do roku,a ostat­ni rok wogó­le nie kosiłam.Rośnie bar­dzo dużo ziół,wrotycz i pare cho­inek i katalpa.Będę wdzięcz­na za kon­tak­ty z inny­mi oso­ba­mi, któ­re chcą cie­szyć się przy­ro­dą …

Ekologiczne Ogrody Permakulturowe w Dobrym Smaku

Upra­wia­my pra­wie wszyst­kie warzy­wa jakie rosną w naszym kli­ma­cie spe­cja­li­zu­jac sie w ogór­kach, pomi­do­rach i sala­tach. Nasze warzy­wa są peł­no­war­to­ścio­wym pokar­mem powsta­ją­cym na żywej gle­bie zasi­la­nej wła­sny­mi kom­po­sta­mi. Mamy cer­ty­fi­kat PL — EKO 07–18058, upra­wia­my per­ma­kul­tu­ro­wo z wyko­rzy­sta­niem ele­men­tów rol­nic­twa bio­dy­na­micz­ne­go. Nale­ży­my do Deme­ter …

Rajski Ogród Miniatura

Przy gospo­dar­stwie psz­cze­lar­skim zosta­ły zało­żo­ne trzy grzę­dy Per­ma­kul­tu­ry oraz spi­ra­la ziołowa.

Oto­czo­ne są drze­wa­mi tle­no­wy­mi róż­nych szczepów.

Jest to typo­wy przy­do­mo­wy ogród warzyw­ny dają­cy świe­że warzy­wa od wio­sny po póź­ną jesień. Gospo­darz upra­wia przede wszyst­kim to, cze­go nie moż­na kupić …

Doświadczalna

Dział­ka Doświadczalna
Dział­ka ROD o powierzch­ni 280 m² któ­rej obli­cze zaczę­ło się zmie­niać 3 lata temu.
Z kawał­ka zie­mi poro­śnię­tej tra­wą, od kil­ku lat zmie­nia się w ogród permakulturowy.
Ze zruj­no­wa­nych murów nie­do­koń­czo­nej altan­ki, powstał mały domek, któ­re­go ścia­ny pokry­wa tynk gli­nia­ny, a kon­struk­cję dachu …

„Ogród Daniela” Wadowice

Ogró­dek dział­ko­wy o powierzch­ni 3,5 ara na któ­rym rośnie 35 jadal­nych gatun­ków. Zachwy­ca róż­no­rod­no­ścią, zapra­sza zapy­la­czy a w szcze­gól­no­ści miło­śni­ków malin i leżakowania.…

Czas na relaks na łonie natury!

Wał per­ma­kul­tu­ry — w opar­ciu o kar­to­ny, gałę­zie, bio­od­pa­dy i gle­bę — miej­sce ulu­bio­ne dla psz­czół i zapylaczy.
2 miej­sce pod warzy­wa no dig i borówki.
3 kwiaty…

Dom pod Ulęgałką

Jestem cer­ty­fi­ko­wa­ną pro­jek­tant­ką permakulturową
(Cer­ty­fi­kat PDC Szko­ły Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go Permisie.pl). Poma­gam innym prze­kształ­cać swo­ją prze­strzeń (kon­sul­ta­cje, pro­jek­ty, zakła­da­nie ogro­dów pry­wat­nych i spo­łecz­no­ścio­wych). Współ­pra­cu­ję z gmi­na­mi i sto­wa­rzy­sze­nia­mi. Pro­wa­dzę warsz­ta­ty z kom­po­sto­wa­nia, tech­nik ogro­do­wych i pro­jek­to­wa­nia i publi­ku­ję tek­sty edukacyjne.
W moim sie­dli­sku od przez wie­le lat sto­so­wa­łam …

Ptasie Gniazdo

To nasze miej­sce na ziemi.
Dzia­ła­my w nim z sza­cun­kiem do tego, co zasta­li­śmy, kupu­jąc pozo­sta­ło­ści po opusz­czo­nym gospo­dar­stwie. Pro­jek­tu­je­my naszą prze­strzeń w opar­ciu o zasa­dy per­ma­kul­tu­ry mając na wzglę­dzie to, żeby nasz ogród przy­no­sił plo­ny, radość i naukę nie tyl­ko nam, ale tak­że naszym gościom.…