Ogród

Dolina Szeptów

Po latach poszu­ki­wań w koń­cu zna­leź­li­śmy swój mały raj na zie­mi — drew­nia­na ok. 100-let­nia cha­łu­pa wto­pio­na w gąszcz zie­le­ni, głę­bo­kie zale­sio­ne jary, stru­myk w dole i wła­sne uję­cie wody pro­sto ze źró­dła. Nie jest to co praw­da wyma­rzo­ny total­ny koniec świa­ta, ale sąsia­dów …

Vademecum Zero Waste

„Nie ma zero waste bez per­ma­kul­tu­ry — te same zasa­dy etycz­ne łączą obie prak­ty­ki. Jestem współ­za­ło­ży­ciel­ką Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Zero Waste i z pasją pro­wa­dzę warsz­ta­ty ogra­ni­cza­nia powsta­wa­nia nie­po­trzeb­nych odpa­dów. Per­ma­kul­tu­ry dopie­ro się uczę, ale już marzę, by mój dom i ogród sta­ły …

Podmiejski Ogród Regeneratywny

Odbu­do­wa bio­róż­no­rod­no­ści w gle­bie — stwo­rze­nie przy­czół­ka dla dzi­kich orga­ni­zmów — pro­duk­cja żyw­no­ści bli­sko konsumenta.

Oto­cze­nie ogro­du to agre­syw­nie urba­ni­zu­ją­ca się wieś bli­sko duże­go mia­sta, czy­li praw­do­po­dob­nie ostat­nie miej­sce, gdzie szu­ka­li­by­ście per­ma­kul­tu­ry. Idyl­licz­na wizja eko-osa­dy na skra­ju lasu prze­ma­wia do mojej …

Anielskie Ogrody

Aniel­skie Ogro­dy — edu­ka­cyj­ne eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo rol­ne z przy­do­mo­wym ogro­dem i Inter­ne­to­wa Aka­de­mia Aniel­skich Ogro­dów. Kur­sy ogrod­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w ogro­dzie i przez inter­net. Jak upra­wiać wła­sne eko warzy­wa, owo­ce, zio­ła i kwia­ty na sła­bej zie­mi. Eko­lo­gicz­ny ogród, spi­żar­nia i kuch­nia. Krok po kro­ku. Od zia­ren­ka do …

Agroturystyka Wake&Skate

Jeste­śmy dru­gim poko­le­niem, któ­re poprzez pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa kon­ty­nu­uje wizję życia w zgo­dzie z ota­cza­ją­cą nas natu­rą. Nasze miej­sce to: agro­tu­ry­sty­ka, ogród syner­gicz­ny, sta­wy, agro­le­śnic­two, sad, sta­re odmia­ny roślin, zwie­rzę­ta, psz­cze­lar­stwo, odna­wial­ne źró­dła ener­gii, pozy­ski­wa­nie wody desz­czo­wej, edu­ka­cja dzie­ci, warsz­ta­ty zie­lar­skie, sto­lar­skie i spo­ro …

Siedlisko Góra Wiatrów

Miej­sce na wsi w Mało­pol­sce, w któ­rym powo­li, ale suk­ce­syw­nie rodzi się nasze sie­dli­sko — tutaj powsta­nie nasz dom w oto­cze­niu per­ma­kul­tu­ry. To pięk­ny hek­tar zie­mi z kawał­kiem lasu, łąką, pagór­ka­mi, dolin­ka­mi i ogrom­nym, ukry­tym poten­cja­łem, któ­ry pra­gnie­my wydo­by­wać. Zaczę­li­śmy two­rzyć już ogród leśny z gil­dia­mi …

Kociewski Przysiółek

Zagro­da Kociew­ski Przy­sió­łek to miej­sce na ubo­czu sta­rej kociew­skiej wio­ski — Szczo­dro­wo. Z jed­nej stro­ny gra­ni­czy z lasem. Jest tutaj ogród warzyw­ny, zaką­tek krze­wów owo­co­wych i nowo zało­żo­ny sad. 

Drze­wa owo­co­we są sadzo­ne two­rząc gil­die roślinne:
— jabłoń, żon­kil, żywo­kost, budle­ja, koniczyna,
— wiśnia, …

Zagroda Ławeczki

Jeste­śmy na eta­pie two­rze­nia – od kil­ku lat remon­tu­je­my dom na zasa­dach „re- i upcy­klin­gu”, nada­jąc sta­rym rze­czom nowy sens. Dom z 1927 r. nada­je się już do w mia­rę  wygod­ne­go życia. Zagro­da jest miej­scem spo­tkań –  warsz­ta­tów, spa­ce­rów tere­no­wych, pro­mu­je posta­wy pro — …

Kompostella

Gospo­dar­stwo wśród pod­kie­lec­kich lasów. Pół hek­ta­ra: dom z ogro­dem, sad i lasek z bagien­kiem. Tutaj od 2016 roku roz­wi­ja­my upra­wę per­ma­kul­tu­ro­wą warzyw i ziół, tutaj two­rzy­my wła­sne prze­two­ry (natu­ral­ne pro­bio­ty­ki). Las z mono­kul­tu­ry sosno­wej zmie­nia­my w bio­róż­no­rod­ny ogród leśny. Sad ściół­ku­je­my i wzbo­ga­ca­my o wła­sne sadzon­ki krze­wów i szcze­pio­ne …

Kacze Bagno

Miej­sce nie­zwy­kłe, otwar­te na wie­le idei, zwłasz­cza na te, któ­re są bli­skie czło­wie­ko­wi i przy­ro­dzie. Kacze Bagno zaj­mu­je się przede wszyst­kim ani­ma­cją grup dzie­cię­cych oraz mło­dzie­żo­wych. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty z afry­kań­skich bęb­nów, szczu­deł, pie­cze­nia chle­ba, cera­mi­ki (mamy wła­sny warsz­tat), teatru, tań­ca z ogniem i wie­lu …