Ogród

Na Ranczo

Eks­pe­ry­men­tal­ne Sie­dli­sko Per­ma­kul­tu­ro­we, kto­re­go celem jest wdra­za­nie zasad permakutury.
Nie pod­bie­ra­my oplat za warsz­ta­ty jak row­niez za wizy­ty w celach edu­ka­cyj­nych i wolon­ta­ryj­nuch. Espe­ry­men­tal­ne w kon­tek­scie upraw dziew i roslin z rejo­now sro­dziem­no­mor­skich na naszym siedlisku.
Masz pomysl a nie masz go gdzie zre­ali­zo­wac? Zapra­sza­my do nas!…

Stacja Sycze

Sta­cja Sycze — to daw­na drew­nia­na sta­cja kole­jo­wa na wzgó­rzu, wśród sta­rych lip oto­czo­na z trzech stron lasem. Duże zróż­ni­co­wa­nie tere­nu, na pola­nie znaj­du­ją się sad i daw­ne gatun­ki drzew owo­co­wych. Żywo­pło­ty żywie­nio­we, pry­zmy kom­po­sto­we, psz­czo­ły, ogród per­ma­kul­tu­ro­wy i ogród leśny. Duża bio­róż­no­rod­ność …

Wyzwanie stoika

W 2019 r. zorien­to­wa­łem się, że z przy­do­mo­we­go boiska o pow. Ok 450 mkw czę­ściej korzy­sta­ją dzie­ci sąsia­dów niż moje dzie­ci. Lubię dzie­ci, dzie­ci sąsia­dów rów­nież, ale pomy­śla­łem, że ogród per­ma­kul­tu­ro­wy przy­nie­sie wię­cej korzy­ści niż traw­nik i kil­ka szyb­kich meczów roze­gra­nych w tygo­dniu. Posta­no­wi­łem, …

Permakultura caPRediem

Zamiesz­ka­łem w sta­rym domu z 1920r po pra­dziad­kach we wsi Sar­ny Małe. Od 2 lat sto­su­ję tu meto­dy per­ma­kul­tu­ro­we oraz rol­nic­twa rege­ne­ra­tyw­ne­go. Upra­wiam warzy­wa, pie­kę chle­by na zakwa­sie, warzę piwo, zało­ży­łem micro­win­ni­cę i ogród leśny wg Rober­ta Har­ta. Wytwo­rzo­ne pro­duk­ty sprze­da­je na koope­ra­ty­wie opol­skiej …

Dolina Szeptów

Po latach poszu­ki­wań w koń­cu zna­leź­li­śmy swój mały raj na zie­mi — drew­nia­na ok. 100-let­nia cha­łu­pa wto­pio­na w gąszcz zie­le­ni, głę­bo­kie zale­sio­ne jary, stru­myk w dole i wła­sne uję­cie wody pro­sto ze źró­dła. Nie jest to co praw­da wyma­rzo­ny total­ny koniec świa­ta, ale sąsia­dów …

Vademecum Zero Waste

„Nie ma zero waste bez per­ma­kul­tu­ry — te same zasa­dy etycz­ne łączą obie prak­ty­ki. Jestem współ­za­ło­ży­ciel­ką Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Zero Waste i z pasją pro­wa­dzę warsz­ta­ty ogra­ni­cza­nia powsta­wa­nia nie­po­trzeb­nych odpa­dów. Per­ma­kul­tu­ry dopie­ro się uczę, ale już marzę, by mój dom i ogród sta­ły …

Podmiejski Ogród Regeneratywny

Odbu­do­wa bio­róż­no­rod­no­ści w gle­bie — stwo­rze­nie przy­czół­ka dla dzi­kich orga­ni­zmów — pro­duk­cja żyw­no­ści bli­sko konsumenta.

Oto­cze­nie ogro­du to agre­syw­nie urba­ni­zu­ją­ca się wieś bli­sko duże­go mia­sta, czy­li praw­do­po­dob­nie ostat­nie miej­sce, gdzie szu­ka­li­by­ście per­ma­kul­tu­ry. Idyl­licz­na wizja eko-osa­dy na skra­ju lasu prze­ma­wia do mojej …

Anielskie Ogrody

Aniel­skie Ogro­dy — edu­ka­cyj­ne eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo rol­ne z przy­do­mo­wym ogro­dem i Inter­ne­to­wa Aka­de­mia Aniel­skich Ogro­dów. Kur­sy ogrod­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go w ogro­dzie i przez inter­net. Jak upra­wiać wła­sne eko warzy­wa, owo­ce, zio­ła i kwia­ty na sła­bej zie­mi. Eko­lo­gicz­ny ogród, spi­żar­nia i kuch­nia. Krok po kro­ku. Od zia­ren­ka do …

Agroturystyka Wake&Skate

Jeste­śmy dru­gim poko­le­niem, któ­re poprzez pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa kon­ty­nu­uje wizję życia w zgo­dzie z ota­cza­ją­cą nas natu­rą. Nasze miej­sce to: agro­tu­ry­sty­ka, ogród syner­gicz­ny, sta­wy, agro­le­śnic­two, sad, sta­re odmia­ny roślin, zwie­rzę­ta, psz­cze­lar­stwo, odna­wial­ne źró­dła ener­gii, pozy­ski­wa­nie wody desz­czo­wej, edu­ka­cja dzie­ci, warsz­ta­ty zie­lar­skie, sto­lar­skie i spo­ro …

Siedlisko Góra Wiatrów

Miej­sce na wsi w Mało­pol­sce, w któ­rym powo­li, ale suk­ce­syw­nie rodzi się nasze sie­dli­sko — tutaj powsta­nie nasz dom w oto­cze­niu per­ma­kul­tu­ry. To pięk­ny hek­tar zie­mi z kawał­kiem lasu, łąką, pagór­ka­mi, dolin­ka­mi i ogrom­nym, ukry­tym poten­cja­łem, któ­ry pra­gnie­my wydo­by­wać. Zaczę­li­śmy two­rzyć już ogród leśny z gil­dia­mi …