Ogród

Kociewski Przysiółek

Zagro­da Kociew­ski Przy­sió­łek to miej­sce na ubo­czu sta­rej kociew­skiej wio­ski — Szczo­dro­wo. Z jed­nej stro­ny gra­ni­czy z lasem. Jest tutaj ogród warzyw­ny, zaką­tek krze­wów owo­co­wych i nowo zało­żo­ny sad. 

Drze­wa owo­co­we są sadzo­ne two­rząc gil­die roślinne:
— jabłoń, żon­kil, żywo­kost, budle­ja, koniczyna,
— wiśnia, …

Zagroda Ławeczki

Jeste­śmy na eta­pie two­rze­nia – od kil­ku lat remon­tu­je­my dom na zasa­dach „re- i upcy­klin­gu”, nada­jąc sta­rym rze­czom nowy sens. Dom z 1927 r. nada­je się już do w mia­rę  wygod­ne­go życia. Zagro­da jest miej­scem spo­tkań –  warsz­ta­tów, spa­ce­rów tere­no­wych, pro­mu­je posta­wy pro — …

Kompostella

Gospo­dar­stwo wśród pod­kie­lec­kich lasów. Pół hek­ta­ra: dom z ogro­dem, sad i lasek z bagien­kiem. Tutaj od 2016 roku roz­wi­ja­my upra­wę per­ma­kul­tu­ro­wą warzyw i ziół, tutaj two­rzy­my wła­sne prze­two­ry (natu­ral­ne pro­bio­ty­ki). Las z mono­kul­tu­ry sosno­wej zmie­nia­my w bio­róż­no­rod­ny ogród leśny. Sad ściół­ku­je­my i wzbo­ga­ca­my o wła­sne sadzon­ki krze­wów i szcze­pio­ne …

Kacze Bagno

Miej­sce nie­zwy­kłe, otwar­te na wie­le idei, zwłasz­cza na te, któ­re są bli­skie czło­wie­ko­wi i przy­ro­dzie. Kacze Bagno zaj­mu­je się przede wszyst­kim ani­ma­cją grup dzie­cię­cych oraz mło­dzie­żo­wych. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty z afry­kań­skich bęb­nów, szczu­deł, pie­cze­nia chle­ba, cera­mi­ki (mamy wła­sny warsz­tat), teatru, tań­ca z ogniem i wie­lu …

Gospodarstwo Ekologiczne FOHAT

Gospo­dar­stwo jest poło­żo­ne 10 km od Mal­bor­ka, w kie­run­ku Elblą­ga, bli­sko rze­ki Nogat. Od 1992 roku posia­da­my (co roku odna­wia­ny) sta­tus ate­sto­wa­ne­go gospo­dar­stwa eko­lo­gicz­ne­go. Upra­wia­my moż­li­wie sze­ro­ki asor­ty­ment warzyw i owo­ców na sprze­daż do Trój­mia­sta. Pro­wa­dzi­my też prze­twór­stwo, głów­nie kiszon­ki: ogór­ki, kapu­sta, …

Gospodarstwa na Belnej

Dwa gospo­dar­stwa poło­żo­ne na gra­ni­cy woje­wództw mało­pol­skie­go i pod­kar­pac­kie­go, w dziel­ni­cy histo­rycz­ne­go mia­stecz­ka Biecz o malow­ni­czej nazwie Bel­na Górna.

Gospo­dar­stwo Rado­sła­wa Szul­ca zaj­mu­je oko­ło 1 ha i jest do tej pory użyt­ko­wa­ne jako dział­ka rekre­acyj­no – tury­stycz­na o cha­rak­te­rze per­ma­kul­tu­ro­wym. Wła­ści­ciel upra­wia na wła­sne potrze­by w przy­do­mo­wym ogród­ku …