Kompostella

Barycz, Łopuszno

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Gospo­dar­stwo wśród pod­kie­lec­kich lasów. Pół hek­ta­ra: dom z ogro­dem, sad i lasek z bagien­kiem. Tutaj od 2016 roku roz­wi­ja­my upra­wę per­ma­kul­tu­ro­wą warzyw i ziół, tutaj two­rzy­my wła­sne prze­two­ry (natu­ral­ne pro­bio­ty­ki). Las z mono­kul­tu­ry sosno­wej zmie­nia­my w bio­róż­no­rod­ny ogród leśny. Sad ściół­ku­je­my i wzbo­ga­ca­my o wła­sne sadzon­ki krze­wów i szcze­pio­ne przez nas drzew­ka owo­co­we. Zale­ży nam na prze­ka­zy­wa­niu wie­dzy o natu­ral­nej upra­wie zie­mi innym, na poka­za­niu, że two­rze­nie wła­sne­go ‚leni­we­go ogro­du’ jest w zasię­gu każ­de­go z nas. Pro­wa­dzi­my kur­sy onli­ne, poma­ga­my w pro­jek­to­wa­niu swo­jej prze­strze­ni zgod­nie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry – od biur­ka, bal­ko­nu, grząd­ki, aż do cało­ścio­we­go pro­jek­tu ogro­du. Lokal­nie świad­czy­my usłu­gi ogrod­ni­cze i sadownicze.


osoba kontaktowa:

Małgorzata Witczak

strona internetowa:

http://www.kompostella.pl

adres:

Barycz, Łopusz­no