KOS „Macierzanki”

Kraków

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Kra­kow­ski Ogród Spo­łecz­ny „Macie­rzan­ki” jest upra­wia­ny w duchu per­ma­kul­tu­ry. Nie sto­su­je­my sztucz­nych środ­ków ochro­ny i nawo­że­nia roślin – jako nawóz słu­ży nam kom­post z wła­sne­go kom­po­stow­ni­ka oraz roślin­ne wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne „gno­jów­ki” np. z pokrzyw. W celu ochro­ny warzyw, wyko­nu­je­my też opry­ski wywa­ra­mi z czosn­ku i skrzy­pu. Nie sto­su­je­my tak­że tru­tek na śli­ma­ki oraz inne zwie­rzę­ta. Sta­ra­my się roz­sąd­nie gospo­da­ro­wać zaso­ba­mi wod­ny­mi: posia­da­my stud­nię, zbie­ra­my desz­czów­kę. Warzy­wa upra­wia­my na grząd­kach pod­wyż­szo­nych oraz w szklar­ni, w upra­wie sto­su­je­my ściół­ko­wa­nie oraz zasa­dy dobre­go sąsiedz­twa roślin. Waż­nym aspek­tem pro­wa­dze­nia Ogro­du „Macie­rzan­ki”, jest spo­łecz­ność, jaka się wokół nie­go wytwo­rzy­ła. W ogro­dzie nawią­za­li­śmy (i wciąż nawią­zu­je­my) nowe zna­jo­mo­ści, wszyst­ko upra­wia­my wspól­nie i dzie­li­my się według potrzeb. Ponad­to do Ogro­du czę­sto zaglą­da­ją jego sym­pa­ty­cy, czy­li oko­licz­ni miesz­kań­cy, któ­rzy bio­rą udział w orga­ni­zo­wa­nych przez nas pik­ni­kach i warsz­ta­tach, a tak­że poma­ga­ją w drob­nych pracach.


osoba kontaktowa:

Natalia Pydyn

telefon:

505007392

adres:

ul. Macie­rzan­ki

Kra­ków