Leśny ogród Jeziorko

Dolny Śląsk

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Ogród został zało­żo­ny w 2012 roku. Ma powierzch­nię 2,5ha, znaj­du­je się na nim jezior­ko oraz łąka. Łąka jest prze­kształ­ca­na w ogród leśny. Od począt­ku pro­wa­dzo­ny jest według zasad per­ma­kul­tu­ry. Pierw­sze nasa­dze­nia drzew pio­nier­skich były w 2012 roku. Nie­któ­re drze­wa two­rzą gil­die. Ogród leśny rośnie powo­li, w mię­dzy­cza­sie dosa­dza­ne są nowe gatun­ki, jezior­ko zasi­la­ne jest w gatun­ki jadal­ne. W jezior­ku woda jest czy­sta, moż­na się kąpać. W przy­szło­ści pla­no­wa­ne: alta­na z wierz­by i pomost. Dumą moich drze­wek cedr hima­laj­ski z jadal­ny­mi szyszeczkami.


osoba kontaktowa:

Magdalena Górska