Lubuskie Angusowo

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Lubu­skie Angu­so­wo to nie tyl­ko miej­sce w oko­li­cach Zie­lo­nej Góry — to jest rów­nież filo­zo­fia życia ludzi i zwie­rząt w koope­ra­cji z Natu­rą. Z dba­ło­ścią o wyso­ki stan­dard dobro­sta­nu utrzy­my­wa­nych prze nas zwie­rząt pra­cu­je­my na uszla­chet­nia­niem warsz­ta­tu każ­de­go rol­ni­ka — zie­mi na któ­rej przy­szło nam gospo­da­rzyć. Nasi klien­ci mogą od nas kupić jaj­ka, czy też tusz­ki kur­cza­ka pastwiskowego.


osoba kontaktowa:

Tomasz Jakiel

telefon:

660037337

adres:

Drosz­ków ul.Klonowa 2