Maarkadia — Gęś na Krajnie

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Sto­łuń­sko — to Nasza Osa­da Marzeń, od nie­daw­na pro­wa­dzi­my Eko­go­spo­dar­stwo z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry. Hodu­je­my gęsi, drób pastwi­sko­wy, kacz­ki, kocha­my zwie­rzę­ta. Naszą myślą prze­wod­nią jest stwier­dze­nie „jak Ame­ry­ka­nie mają swo­je indy­ki ‚tak my Pola­cy miej­my swo­je gęsi.
Jest to naj­zr­drow­sze mię­so do jakie­go mamy dostęp. Upra­wia­my warzy­wa z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry. W zasie­wach mamy zbo­ża, kuku­ry­dzę, łąki i kono­pie siewne.


osoba kontaktowa:

Arkadiusz Tomke

telefon:

733185850

adres:

Sto­łuń­sko