Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Nasze Cen­trum zosta­ło stwo­rzo­ne do celów edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej. Jego cen­tral­nym punk­tem jest inte­rak­tyw­na wysta­wa podej­mu­ją­ca temat wody, gle­by i powie­trza. Wysta­wa przed­sta­wia tak aspek­ty bio­lo­gicz­ne, che­micz­ne jak i wszel­kie wza­jem­ne powią­za­nia z eko­sys­te­mem i czło­wie­kiem. Poza wysta­wą cen­trum posia­da edu­ka­cyj­ną salę dla grup do 50 osób gdzie eko edu­ka­to­rzy prak­tycz­nie anga­żu­ją dzie­ci i mło­dzież w eks­pe­ry­men­ty pro­eko­lo­gicz­ne. W cen­trum otwo­rzy­li­śmy rów­nież pro­eko­lo­gicz­ne kino któ­re wyświe­tla fil­my o tema­ty­ce eko­lo­gicz­nej, spo­łęcz­nej, gisto­rycz­nej, kul­tu­ro­wej. Mamy nadzie­ję, ze będzie to miej­sce przy­cią­ga­ją­ce rów­nież doro­słych i ludzi eko­lo­gicz­nie świa­do­mych. Obiekt ma poten­cjał na przy­ję­cie do 250 osób na kon­fe­ren­cje i warsz­ta­ty o tema­ty­ce pro­eko­lo­gicz­nej i nie tylko.


osoba kontaktowa:

Ewelina Jarosz

telefon:

537390551

strona internetowa:

http://www.tubijesercepogorza.pl

adres:

ul. Par­ko­wa 4, 33–190 Ciężkowice