NaturaProjekt.pl

Ląd

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Naturaprojekt.pl jest małą rodzin­ną fir­mą pro­jek­tu­ją­cą i zakła­da­ją­cą ogro­dy kom­po­nu­ją­ce się kra­jo­bra­zo­wo oraz wpi­sa­ne w lokal­ne eko­sys­te­my. Prze­ko­nu­je­my klien­tów do roz­wią­zań przy­ja­znych przy­ro­dzie, mini­ma­li­zu­je­my obsza­ry ogro­do­wych mono­kul­tur – traw­ni­ków, szu­ka­my roz­wią­zań oszczę­dza­ją­cych wodę i powsta­ją­cą w ogro­dzie mate­rię orga­nicz­ną. Od nie­daw­na zgłę­bia­my i imple­men­tu­je­my w ogro­dach zasa­dy permakultury.
W swo­jej pra­cy, nie­ste­ty dość czę­sto, spo­ty­ka­li­śmy się z sytu­acja­mi w któ­rych to inwe­sto­rzy reali­zu­jąc swo­je „wyma­rzo­ne ogro­dy” ogrom­nym nakła­dem pra­cy i zaso­bów dewa­sto­wa­li lokal­ne, boga­te życie bio­lo­gicz­ne, ska­zu­jąc się jed­no­cze­śnie w kon­se­kwen­cji na nie­ustan­ną „wal­kę o ogród” z przy­ro­dą. Kon­se­kwen­cją takich dzia­łań ogrod­ni­czych była zazwy­czaj jało­wa gle­ba, cho­ru­ją­ce – nie­do­sto­so­wa­ne do sie­dli­ska rośli­ny, cią­gła wal­ka z „chwa­sta­mi”, dra­stycz­ne zubo­że­nie róż­no­rod­no­ści bio­lo­gicz­nej. Budzi­ło to w nas coraz więk­szy sprze­ciw, a zle­ce­nia w ten spo­sób (nie­ste­ty) wyko­ny­wa­ne powo­do­wa­ły sze­reg roz­te­rek i wąt­pli­wo­ści moral­nych… Nie chce­my już tego!
Jeże­li inte­re­su­je Cię ogród przy­do­mo­wy spój­ny z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry, zapra­sza­my do kon­tak­tu. Tęt­nią­cy życiem ogród może się stać nie tyl­ko miej­scem odpo­czyn­ku dla wła­ści­cie­li ale tak­że praw­dzi­wym domem dla wie­lu gatun­ków stwo­rzeń: owa­dów, pła­zów, pta­ków i ssa­ków. Jest to bar­dzo istot­ne szcze­gól­nie teraz, gdy tem­po wymie­ra­nia dzi­kich gatun­ków przy­bie­ra kata­stro­ficz­ny wręcz wymiar.


osoba kontaktowa:

Justyna Szerechan-Orchowska

telefon:

506071414

strona internetowa:

adres:

Pia­stow­ska 16

62 — 405 Ląd