Ogród Domu Śląskiego

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

1 Ziar­no — 1000 Zia­ren Pro­jekt ini­cja­ty­wy miesz­kań­ców dziel­ni­cy Śród­mie­ście w Kato­wi­cach. Ini­cja­ty­wa pole­ga na zapro­sze­niu miesz­kań­ców Kato­wic do pro­jek­tu wspól­ne­go two­rze­nia miej­skich ogród­ków warzyw­nych. Ele­men­ty pro­jek­tu: Stwo­rze­nie przy współ­udzia­le miesz­kań­ców per­ma­kul­tu­ro­wych grzą­dek na tere­nie ogro­du przy Domu Ślą­skim. Posa­dze­nie drze­wek owo­co­wych, ziół. Stwo­rze­nie przez miesz­kań­ców w ramach grup sąsiedz­kich lub indy­wi­du­al­nie nie­wiel­kich grzą­dek warzyw­nych i zio­ło­wych w obrę­bie wspól­not miesz­ka­nio­wych, bal­ko­nów, tara­sów itp. — miesz­kań­cy otrzy­mu­ją skrzyn­ki i mate­ria­ły do ich wypeł­nie­nia oraz nasio­na. Cyklu spo­tkań warsz­ta­to­wych na tere­nie Domu Ślą­skie­go doty­czą­cych zagad­nień zwią­za­nych z zakła­da­niem ogro­dów miej­skich, upra­wy i pie­lę­gna­cji roślin, per­ma­kul­tu­ry oraz wspól­no­to­we­go podej­ścia do tere­nów zie­lo­nych w mie­ście, ele­men­tów ekop­sy­cho­lo­gii – co, na pozio­mie indy­wi­du­al­nym i wspól­no­to­wym daje upra­wa warzyw i bli­ski kon­takt z zie­mią, wzro­stem roślin i przy­ro­dą. Kur­su goto­wa­nia zgod­nie z pora­mi roku przy wyko­rzy­sta­niu wyho­do­wa­nych warzyw.


osoba kontaktowa:

Zofia Piątkowska

telefon:

607974977