Ogród z permakulturką

Racławice

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Gospo­dar­stwo znaj­du­je się w doli­nie pomię­dzy Racła­wi­ca­mi, a Dosłoń­cem i sąsia­du­je z tere­na­mi Natu­ry 2000. Poło­żo­ne jest na wzgó­rzu, a obok znaj­du­je się win­ni­ca i pola upraw­ne. Zachwasz­czo­na dział­ka rol­na zosta­ła zaku­pio­na w 2021 roku i od tego momen­tu wpro­wa­dzam zasa­dy upra­wy per­ma­kul­tu­ro­wej. Zie­mia jest V i VI kla­sy z dużą ilo­ścią wapie­nia — war­stwa gle­by od 40 cm do 70 cm. Warun­ki do jakich­kol­wiek upraw bar­dzo trud­ne. Sta­ram się „pro­du­ko­wać” gle­bę dobrej jako­ści. Sto­su­ję zasa­dy NO DIG , CZOP & DROP, STOPA KWADRATOWA, GILDIE DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH, GILDIA TRZY SIOSTRY, ZAGONY WZNIESIONE, WYKORZYSTANIE OLLASÓW DO NAWADNIANIA, KOMPOSTOWANIE, ZRĘBKOWANIE, ŚCIÓŁKOWANIE, UŻYCIE KARTONÓW, UPRAWA ZIEMNIAKÓW W WORKACH, BEZ NAWOZÓW I OPRYSKÓW, GNOJÓWKA Z POKRZYCH, ŻYWOKOSTU I WROTYCZU. Obec­nie mam 3 gil­die i 3 zago­ny wznie­sio­ne oraz kom­po­stow­nik. W przy­szło­ści zamie­rzam posta­wić małą win­ni­cę oraz posa­dzić więk­szą ilość lawen­dy. Sys­te­ma­tycz­nie obsa­dzam dział­kę drze­wa­mi i krze­wa­mi (posa­dzi­łam ich już oko­ło 100 i pla­nu­ję dru­gą set­kę), a tak­że sta­ram się, aby w zie­mi sta­le były jakieś korze­nie, by zwięk­szyć jej bio­róż­no­rod­ność — sto­su­ję poplo­no­wo łubin, gry­kę, wykę, face­lię, koni­czy­nę. Mam już dom­ki dla owa­dów, a przy­mie­rzam się do łapa­nia desz­czów­ki ( nie­ste­ty nie mam dostę­pu do wody).


osoba kontaktowa:

Joanna Kostecka

telefon:

510275769

adres:

Uli­ca: Królewska