Orkusz Prabuty

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Jestem na eta­pie stwo­rze­nia moje­go miej­sca na dział­kach o powierzch­ni 2000 m.
Dział­ki od 4 lat były koszo­ne tyl­ko 2 razy do roku,a ostat­ni rok wogó­le nie kosiłam.Rośnie bar­dzo dużo ziół,wrotycz i pare cho­inek i katalpa.Będę wdzięcz­na za kon­tak­ty z inny­mi oso­ba­mi, któ­re chcą cie­szyć się przy­ro­dą w jej natu­ral­nych warunkach.Chcę posta­wić altan­kę miesz­kal­ną, zanim powsta­nie dom.


osoba kontaktowa:

Jolanta Tunkiewicz

telefon:

48730733910

adres:

Pra­bu­ty obręb Sypanica