OSADA.EARTH — Centrum Regeneratywnego Życia

Prosinko, Polska

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Osa­da — Cen­trum Rege­ne­ra­tyw­ne­go Życia to wspól­no­ta inten­cjo­nal­na, któ­rej misją jest głę­bo­ka eks­plo­ra­cja i rady­kal­na trans­for­ma­cja sty­lu życia w dro­dze do rege­ne­ra­tyw­nej kultury.
Bada­my i prak­ty­ku­je­my trzy nie­roz­łącz­ne aspek­ty rege­ne­ra­tyw­ne­go życia: odbu­do­wę eko­sys­te­mu, pogłę­bia­nie wspól­no­ty, roz­wój wewnętrz­ny czło­wie­ka. Reali­zu­je­my wizję świa­ta, w któ­rym ludz­kość jest inte­gral­ną i współ-two­rzą­cą czę­ścią Życia na Ziemi.
Żyje­my i dzia­ła­my w kon­tak­cie z obec­nym kry­zy­sem spo­łecz­nym i środowiskowym.
Szu­ka­my osób z pasją, goto­wych zaan­ga­żo­wać się we wspól­ną wizję i dołą­czyć do naszej Com­mu­ni­ty of Practice.
Nasza spo­łecz­ność two­rzy bio­róż­no­rod­ny jadal­ny eko­sys­tem jed­no­cze­śnie roz­wi­ja­jąc ewo­lu­cyj­ne, rege­ne­ra­tyw­ne prak­ty­ki agro-eko­lo­gicz­ne (agro­le­śnic­two, per­ma­kul­tu­ra, budow­nic­two natu­ral­ne) i społeczne


osoba kontaktowa:

Maciej Antkowiak

telefon:

791742387

strona internetowa:

adres:

Pro­sin­ko 28, 78–552 Pro­sin­ko, Polska