Permakultura caPRediem

Sarny Małe

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Zamiesz­ka­łem w sta­rym domu z 1920r po pra­dziad­kach we wsi Sar­ny Małe. Od 2 lat sto­su­ję tu meto­dy per­ma­kul­tu­ro­we oraz rol­nic­twa rege­ne­ra­tyw­ne­go. Upra­wiam warzy­wa, pie­kę chle­by na zakwa­sie, warzę piwo, zało­ży­łem micro­win­ni­cę i ogród leśny wg Rober­ta Har­ta. Wytwo­rzo­ne pro­duk­ty sprze­da­je na koope­ra­ty­wie opol­skiej Oko-spo­ko W kolej­nym sezo­nie chciał­bym zało­żyć mini­pa­sie­kę oraz zacząć hodow­lę kur nio­sek. Jestem wice­pre­ze­sem sto­wa­rzy­sze­nia Opol­ski Kla­ster Pro­duk­tów Regio­nal­nych zrze­sza­ją­cych małych pro­du­cen­tów rol­nych z woje­wódz­twa opol­skie­go. W pla­nach mam roz­po­czać dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną poprzez pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów per­ma­kul­tu­ro­wych. Zapra­szam na swo­je social media


osoba kontaktowa:

Przemysław Hebda

telefon:

577633923

strona internetowa:

adres:

Sar­ny Małe 1