Permakultura Krośnice

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Jest to dział­ka na któ­rej sto­so­wa­ne są zasa­dy per­ma­kul­tu­ry, poprzez zamiesz­cze­nie loka­li­za­cji miej­sca chciał­bym zachę­cić oso­by z oko­li­cy zain­te­re­so­wa­ne tema­ty­ką per­ma­kul­tu­ry do odwie­dzin i pomo­cy w two­rze­niu tego miejsca.

osoba kontaktowa:

Bartłomiej Warzyński

telefon:

661942312