Pobądzianie

Pobądź, Tychowo

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Nasza spo­łecz­ność wła­śnie się budu­je. W pięk­nym miej­scu bli­sko lasu i roz­le­wi­ska, tuż przy już ist­nie­ją­cej wio­sce, ponad 20 rodzin kocha­ją­cych Przy­ro­dę i pra­gną­cych żyć zdro­wo, kupi­ło swo­je dział­ki i są w trak­cie reali­za­cji swo­ich marzeń.
Spo­łecz­ność pobą­dzia­nie to sze­ro­ki pro­jekt budo­wy spo­łecz­no­ści, ludzi świa­do­mych wza­jem­nych rela­cji, budze­nia mądro­ści w nas, kocha­ją­cych Natu­rę, to sca­le­nie jed­no­stek ludz­kich w zdro­wą spo­łecz­ność (jed­ność przez sza­cu­nek odmienności).
Naszym naj­pięk­niej­szym marze­niem i wizją tej spo­łecz­no­ści jest kro­cze­nie przez każ­dą ludz­ką isto­tę swo­ją ścież­ką Ser­ca, życie w zdro­wiu, rado­ści, obfi­to­ści, wol­no­ści i w peł­ni poten­cja­łu poprzez powrót do Natu­ry z zacho­wa­niem dobrych roz­wią­zań osią­gnię­tych przez ludzkość.

Cze­ka nas wie­le nauki, prak­tycz­nej pra­cy na zie­mi, budo­wy rela­cji i nauki nowe­go szczę­śli­we­go życia.
Mamy wspa­nia­łych spe­cja­li­stów w róż­nych dzie­dzi­nach. Ta róż­no­rod­ność jest naszym wiel­kim skar­bem i otwie­ra nas na wie­le moż­li­wo­ści. Orga­ni­zu­je­my warsz­ta­ty goto­wa­nia, warsz­ta­ty Yogi, masa­żu, krę­gi kobiet, Sza­ła­sy Potu, wspól­nie uczy­my się upraw per­ma­kul­tu­ro­wych, lepie­nia w gli­nie, sto­lar­ki i wie­le innych.
Aby poznać się wza­jem­nie i już two­rzyć, orga­ni­zu­je­my latem wspól­ne spo­tka­nia Twór­cze pod nazwą „Pobą­dziań­skie Lato”, na któ­re zapra­sza­my wszyst­kie zain­te­re­so­wa­ne osoby.


osoba kontaktowa:

Etira

telefon:

501612427

strona internetowa:

http://www.pobadzianie.pl

adres:

78–220 Tycho­wo , Pobądz 1