Podmiejski ogród Naeko

Grodzisk Mazowiecki

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Ogród Naeko powstał w 2016 roku na tere­nie naszych przod­ków w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim. Dział­ka ma bli­sko 2000 m². Gle­ba to pia­ski drob­ne (śred­nio­za­gęsz­czo­ne) oraz gli­na piaszczysta/pylasta i pia­ski gli­nia­ste (twar­do­pla­stycz­ne). Pro­wa­dzi­my ogród natu­ral­ny i dostrze­ga­my two­rzą­ce się w nim na nowo życie dzię­ki sto­so­wa­niu zasad zaczerp­nię­tych z pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go. Dzię­ki temu zro­zu­mie­li­śmy sens holi­stycz­ne­go spoj­rze­nia na ota­cza­ją­cy nas świat i róż­nych zależ­no­ści jakie wystę­pu­ją w natu­rze. Na naszym tere­nie są budyn­ki, las mie­sza­ny oraz sta­ro­drzew, ogród warzyw­ny, spi­ra­la zio­ło­wa, krze­wy i drzew­ka owo­co­we. Stwo­rzy­li­śmy warun­ki dla małych pomoc­ni­ków bio­sys­te­mu budu­jąc dom­ki dla owa­dów, dom­ki dla mura­rek, bud­ki lęgo­we dla pta­ków i domek dla jeży. Dodat­ko­wo zbu­do­wa­li­śmy dwa małe sta­wi­ki oraz zapro­si­li­śmy do sie­bie mrów­ki, któ­re dość szyb­ko zbu­do­wa­ły swo­je mro­wi­sko. Zręb­ku­je­my i sło­mu­je­my dzię­ki temu nawet w okre­sie suszy gle­ba jest wil­got­na, Zbie­ra­my wodę desz­czo­wą, sto­su­je­my gno­jów­ki natu­ral­ne i kom­po­stu­je­my. Na grząd­kach upra­wia­my róż­no­rod­ne warzy­wa, któ­re się wspie­ra­ją wg zasa­dy alle­lo­pa­tii. Sto­su­je­my rów­nież poplon — łubin, gry­kę, wykę, face­lię, koniczynę.


osoba kontaktowa:

Marcin Iwankiewicz

telefon:

605420384

strona internetowa:

http://www.naeko.pl