Pole odNowa

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Dział­ka w Borach Tuchol­skich doce­lo­wo ma stać się sie­dli­skiem i gospo­dar­stwem per­ma­kul­tu­ro­wym. Wdra­żam tu i wyko­rzy­stu­ję tech­ni­ki agro­eko­lo­gicz­ne w celu łago­dze­nia skut­ków zmian kli­ma­tu, bazu­jąc na pryn­cy­piach per­ma­kul­tu­ry (pro­jekt i zało­że­nia opi­sa­łam w swo­jej pra­cy dyplo­mo­wej na Uni­wer­sy­te­cie Przy­rod­ni­czym w Pozna­niu, któ­ry stał się pod­wa­li­ną do dzia­łań w Borach — mapa). Ogród, któ­ry two­rzę to prze­strzeń bez prze­ko­py­wa­nia (no-dig gar­de­ning) gdzie sto­su­ję róż­ne meto­dy natu­ral­ne­go balan­su: upra­wa współ­rzęd­na, spi­ra­la zio­ło­wa, key­ho­le beds, poplon, rota­cję upraw itp. Pro­jek­tu­ję teren w kie­run­ku mul­ti­funk­cyj­no­ści, wie­lu połą­czeń a tak­że zwięk­sza­nia bio­róż­no­rod­no­ści. Kom­po­stu­je­my, robi­my struk­tu­ry wer­ty­kal­ne i sadzi­my zadrze­wie­nia. Ponad­to pla­no­wa­ny jest kur­nik, oczka wod­ne i mały staw, zasi­la­nie ener­gią odna­wial­ną i nawad­nia­nie wodą desz­czo­wą, a w sezo­nie let­nim — zasi­la­nie ogro­du wodą sza­rą z budyn­ku miesz­kal­ne­go (sys­tem jest). Dom w struk­tu­rze drew­nia­nej, z weł­ną skalną.


osoba kontaktowa:

Natalia Muszyńska

strona internetowa:

adres:

Duże Krów­no 56