Polityka prywatności

Mapa Permakultury

Wypeł­nia­jąc for­mu­larz zgło­sze­nio­wy zga­dzasz się, by na naszej inter­ne­to­wej mapie ozna­czo­na zosta­ła ikon­ką loka­li­za­cja Two­je­go miej­sca-ini­cja­ty­wy. Z tego powo­du w for­mu­la­rzu pro­si­my o poda­nie współ­rzęd­nych geo­gra­ficz­nych oraz dokład­ne­go adresu.

Mapa słu­ży infor­mo­wa­niu zain­te­re­so­wa­nych per­ma­kul­tu­rą o ist­nie­niu Two­je­go miej­sca, dla­te­go pro­si­my w for­mu­la­rzu o dane kon­tak­to­we, któ­re udo­stęp­nia­my na pod­stro­nie utwo­rzo­nej dla Two­je­go miejsca. 

Dane prze­cho­wy­wa­ne w bazie PermaKultura.Edu.PL nie są udo­stęp­nia­ne niko­mu w żaden inny spo­sób poza tym wyżej wyjaśnionym.

Jeże­li chcesz usu­nąć Two­je miej­sce z mapy pro­si­my o kon­takt.


Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest fir­ma PermaKultura.Edu.Pl, NIP: 548–213-42–55, z sie­dzi­bą w Ustro­niu 43–450, ul. Marii Konop­nic­kiej 19A/2, tel. 791 123 241, ema­il: kontakt@permakultura.edu.pl