Pracownia Boruja

Boruja, Siedlec

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Pra­cow­nia Boru­ja to zagro­da olen­der­ska z 1830 roku będą­ca zabyt­kiem wpi­sa­nym na listę Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków. Na tere­nie zagro­dy znaj­du­je się drew­nia­na, olen­der­ska cha­łu­pa trem­plo­wa, szo­pa oraz sta­ry chlew. Dooko­ła zagro­dy jest sad (w czę­ści zago­spo­da­ro­wa­ny), ogród przy­do­mo­wy (ok. 500 m²) oraz pole (ok. 2000 m), któ­re z cza­sem sta­nie się ogro­dem per­ma­kul­to­wym z let­nią kuchnią.

Na polu rośnie kil­ka drzew m.in. Gumi­sio­we Drze­wo — ponad 300 let­ni dąb, któ­ry od wio­sny do jesie­ni jest domem dla nie­zli­czo­nej ilo­ści pta­ków i ulu­bio­nym miej­scem żywie­nia jelon­ków przy­cho­dzą­cych z pobli­skie­go lasu.

Gospo­dar­stwo kupi­li­śmy w lutym 2018 roku i każ­dą wol­ną chwi­lę prze­zna­cza­my na remont cha­ty. Pla­nu­je­my zamiesz­kać tam na sta­łe w 2020.

Pra­cow­nia Boru­ja będzie miej­scem warsz­ta­tów kul­tu­ral­no-eko­lo­gicz­no-edu­ka­cyj­nych, gdzie uczest­ni­cy będą mogli two­rzyć natu­ral­ne kosme­ty­ki, mydła, upiec swój wła­sny chleb, a dzie­ci z pobli­skich wio­sek będą mia­ły miej­sce spo­tkań z dala od kom­pu­te­ra.
Pra­cow­nia Boru­ja jest pro­jek­to­wa­na jako miej­sce eko­lo­gicz­ne — z wyko­rzy­sta­niem foto­wol­ta­iki zamiast gazu, oczysz­czal­nią ście­ków zamiast szam­ba, desz­czów­ką zamiast wody wodociągowej.

Doce­lo­wo, chce­my całą naszą wieś prze­kształ­cić w wieś eko­lo­gicz­ną, poka­zo­wą (ale to pla­ny na 20 następ­nych lat 🙂 )

osoba kontaktowa:

Agnieszka Zdunek

strona internetowa:

http://www.pracowniaboruja.pl

adres:

Boru­ja 97

gm. Sie­dlec

powiat wolsz­tyń­ski, woj. wielkopolskie