Pracownia Rzemiosł Dawnych

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Zaj­mu­je­my się rośli­na­mi włók­ni­sty­mi- od zasie­wu, pie­lę­gna­cji i obrób­ki histo­rycz­ny­mi narzę­dzia­mi, przez ich przę­dze­nie, aż po szy­cie. Grę­plu­je­my i przę­dzie­my też runo owcze. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty przę­dze­nia, tra­dy­cyj­nej obrób­ki lnu, daw­nych tech­nik włó­kien­ni­czych, w tym pozy­ski­wa­nia włó­kien z dzi­ko rosną­cych roślin, jak pokrzy­wa, chmiel, sosna. Upra­wia­my swo­je kono­pie i len, mamy ogród warzyw­ny, zie­mię V kla­sy, pia­ski, ale ściół­ku­je­my, kom­po­stu­je­my, by nam rośli­ny na warsz­ta­ty dobrze rosły. W cią­gu roku mamy wie­le warsz­ta­tów, war­to nas śle­dzić na fb: Pra­cow­nia Rze­miosł Dawnych


osoba kontaktowa:

Aleksandra Olszewska

telefon:

515651425

strona internetowa:

http://izbadziedzictwa.pl

adres:

ŻERDNO