Ptasie Gniazdo

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

To nasze miej­sce na ziemi.
Dzia­ła­my w nim z sza­cun­kiem do tego, co zasta­li­śmy, kupu­jąc pozo­sta­ło­ści po opusz­czo­nym gospo­dar­stwie. Pro­jek­tu­je­my naszą prze­strzeń w opar­ciu o zasa­dy per­ma­kul­tu­ry mając na wzglę­dzie to, żeby nasz ogród przy­no­sił plo­ny, radość i naukę nie tyl­ko nam, ale tak­że naszym gościom.
Edu­ku­je­my i two­rzy­my prze­strzeń dla edukacji.
Nazy­wa­my się Gaw­ron i wije­my gniaz­do w Siedlisku 🙂


osoba kontaktowa:

Martyna Gawron

adres:

Sie­dli­sko 123