Radosna

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

Jest to miej­sce o wspa­nia­łym poten­cja­le, znaj­du­ją­ce się u pod­nó­ża Masy­wu Ślę­ży w otu­li­nie Ślę­żań­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go i z wido­kiem na Góry Sowie. Dział­ka poło­żo­na jest na połu­dnio­wym sto­ku z nie­wiel­kim nachyleniem.
Pla­nu­je­my z rodzi­ną zamiesz­kać w tym miejscu.
W ramach kur­su PDC roz­po­czą­łem pro­jek­to­wa­nie zago­spo­da­ro­wa­nia dział­ki. W pla­nach mamy dom z natu­ral­nych mate­ria­łów i per­ma­kul­tu­ro­wy ogród. Zapro­jek­to­wa­ne są pra­ce ziem­ne, dzię­ki któ­rym powsta­ną sta­wi­ki i rowy kon­tu­ro­we, zatrzy­mu­ją­ce mak­sy­mal­ną ilość wody na działce.
W chwi­li obec­nej na dział­ce stoi przy­cze­pa kem­pin­go­wa i toa­le­ta kom­po­sto­wa z prysz­ni­cem, oraz miej­sce na hamak i ogni­sko. Jest mała grząd­ka mojej cór­ki. Powsta­je spo­łecz­ność opar­ta na dobrych sąsiedz­kich stosunkach.

osoba kontaktowa:

Tomasz Strzałkowski

telefon:

+48504200488

adres:

ul. Leśna Słupice