Rebel Garden

Dolny Śląsk

Ogród 

Ogród społecznościowy 

Gospodarstwo 

Ekowioska 

Projektant/ka 

Kooperatywa / RWS 

Centrum edukacji 

NGO 

Agroturystyka 

PERMAKULTUROWY EKSPERYMENT
Ogród w Brze­zin­kach pod Wro­cła­wiem powsta­je na dział­ce, któ­ra nie­gdyś była łąką. Nie prze­ko­pu­je­my zie­mi. Posta­wi­li­śmy na grzę­dy podniesione.
– Powsta­ło już 9 grząd z desek w for­mie mandali.
– Grząd­ka zio­ło­wa i kil­ka mniej­szych grzą­dek w sta­rych skrzy­niach i nad­staw­kach paletowych
– Mały sad
– Domek dla owa­dów z zie­lo­nym dachem i poidłem
– Kompostownik
– Domek narzę­dzio­wy z sys­te­mem zbie­ra­ją­cym deszczówkę
Część tere­nu prze­zna­czy­łam na dzi­ką łąkę gdzie tra­wa nie jest koszo­na. Łąka ta jest sie­dli­skiem dla drob­nych zwie­rząt i owadów.

Przy budo­wie grzą­dek i dom­ku dla owa­dów sta­ra­łam się wyko­rzy­stać mate­ria­ły z recy­klin­gu jak sta­re pale­ty, skrzy­nie drew­nia­ne, deski, sta­rą sło­mę a nawet koło od roweru.

W przy­szłym roku pla­nu­je­my powięk­szyć ogród o kur­nik dla kil­ku kur i kaczek – potrzeb­na pomoc przy śli­ma­kach a kurzy nawóz rów­nież bar­dzo się przy­da, nie wspo­mi­na­jąc o jajkach.

W pla­nach jest tak­że jagod­nik i grzę­dy z kwia­ta­mi i zio­ła­mi dla zapylaczy.
Ogród słu­ży nam jako źró­dło wła­snej, zdro­wej żyw­no­ści, miej­sce roz­wo­ju, zaba­wy, edu­ka­cji i relak­su a tak­że miej­sce gdzie uty­li­zu­je­my zie­lo­ne odpa­dy z gospo­dar­stwa domowego.


osoba kontaktowa:

Kamila Pawelska

adres:

Brze­zin­ki